مارکسیسم-لنینیسم-مائوئیسم،عمدتا مائوئیسم چراغ انقلاب جهانی است

مارکسیسم-لنینیسم-مائوئیسم،عمدتا مائوئیسم ایدئولوژی علمی پرولتاریای انقلابی میباشد. تکامل مارکسیسم به سومین مرحله خود، یعنی به مائوئیسم، مدیون خدمات فناناپذیر صدر مائوتسه دون به علم انقلاب جهانی پرولتاریایی است. مائوئیسم به مثابه تکامل مارکسیسم-لنینیسم، مرحله نوین، و عالی تر از لنینیسم است. این مائوئیسم است که از این بعد تکامل بیشتر خواهند یافت. داده های مارکسی و لنینی در مارکسیسم-لنینیسم-مائوئیسم نیز تحت محور مائوئیسم یعنی از نگره مائویی که عالی ترین نگره در تکامل علم انقلاب پرولتاریایی است، به تکامل ادامه خواهند داد. لهدا، در تکامل علم انقلاب جهانی پرولتاریایی، همانگونه که مائوئیسم مرحله عالی تر است، عمده گی نیز از آن مائوئیسم میباشد. عمده گی مائوئیسم از چشم انداز پراتیک نیز باید به گونه اصولی بررسی گردد. این مائوئیسم است که باید به کار گرفته شده، و در عمل پیاده شود. آری! ما از این پس، با مائوئیسم است که به سوی کمونیسم میرویم. جنگ خلق و انقلاب کبیر فرهنگی پرولتاریایی، به ویژه انقلاب کبیر فرهنگی پرولتاریایی که آخرین قله تا حال موجود در تکامل علم انقلاب است، هر دو داده های مائوئی اند. لهذا، مائوئیسم که عالی ترین قله درتکامل علم انقلاب پرولتاریایی است بر مارکسیسم-لنینیسم برتری و عمده گی دارد. انکار این عمده گی ، به معنی انکار مائوئیسم است. تنها سنتریست ها، تنها “اکادمیسین” های حراف اند که میتوانند از یک طرف دم از مائوئیست بودن بزنند، و از سویی، عمده گی مائوئیسم را بر “آموزه” های مارکس و لنین منکر آیند.

سازمان ما به منظور تقویت اتحاد نیروهای مارکسیست-لنینیست-مائوئیست،عمدتا مائوئیست، با برخی از احزاب و سازمان های مائوئیست داخل تماس گردیده است. از این جمله، ما باب همکاری های رفیقانه را با حزب پرولتاریایی بنگال شرقی ( گروه اتحاد مائوئیستی) گشوده ایم. نامه سرگشاده ما به این سازمان، مورد استقبال کمونیستی و رفیقانه آنها قرار گرفته، با حسن همفکری و هم آوایی ، آنرا پاسخ نوشتند. همچنان، آنان طی “ایمیل” جدا گانه از دریافت نامه سرگشاده ما قدردانی کرده، آنرا مهم ارزیابی نموده، به نشر آن در وبسایت رسمی خویش مبادرت ورزیدند. حزب پرولتاریایی بنگال شرقی ( گروه اتحاد مائوئیستی) نیز مانند سازمان کارگران افغانستان، دفاع از صدر گونزالو را دفاع از مائوئیسم میداند. این حزب، همانند سازمان ما با ایدئولوژی علمی طبقه کارگر، مارکسیسم-لنینیسم-مائوئیسم،عمدتا مائوئیسم مسلح است. سازمان ما از حسن نظر رفیقانه آن حزب نسبت به سازمان ما و از نقطه نظرات انترناسیونالیستی شان نسبت به انقلاب افغانستان ابراز سپاس می کند. سازمان ما همچنان طی نامه سرگشاده عنوانی حزب کمونیست پیرو، به فتح باب مناسبات رفیقانه با آن حزب نیز اقدام ورزیده است. برای ما، اهمیت تاریخی دست آورد های آن حزب، از اهمیت فوق العاده برخوردار است. صدر گونزالو، به مثابه بزرگترین مارکسیست-لنینیست-مائوئیست زنده در جهان، رهبر انقلاب جهانی در لحظه کنونی است. جنبش انقلابی انترناسیونالیستی که با الهام از دست آورد های جنگ خلق به جنبش مائویستی مبدل شود، با برقراری کامل خط اپورتونیستی باب آواکیان و تحت فشار حزب کمونیست انقلابی آمریکا، از خط اصولی مائوئیستی منحرف گردید. رهبری بلامنازع آواکیانیست ها، سرانجام آن جنبش را در حالت “بلاتکلیفی” قرار داده، حتی حامیان دیروزین آن، امروز از “وضعیت فرو پاشیده آن” حرف میزنند. با آنکه این جنبش در راستای وحدت دهی به بخش قابل ملاحظه از نیرو های ” مائوتسه دون اندیشه” و گرد آوردن آنان تحت درفش مائوئیسم، خدمات قابل ذکری انجام داده است، اما این خدمات، در مقایسه با کرنش این جنبش درمقابل رویزیونیسم پاراچندایی، و سرانجام بی مبالاتی آن در برابر “تز” های رویزیونیستی باب آواکیان که منادی ” پسا-مائوئیسم” بودند، این جنبش را به جنبشی ضد مائوئیست مبدل ساخته است. با آنکه امروزه جنبشی منسجم وجود ندارد، اما بقایای آن، در لاک بلاتکلیفی فرو رفته اند. برخی از جریانات و نیروهایی که تحت چتر این جنبش قرار داشتند، به دریافت راه حل معتقد و امیدوار اند. برخی ها امید به بازسازی آن دارند. برخی دیگر، پی ریزی مرکزیت جدید مائوئیستی و حتی انترناسیونال مارکسیست-لنینیست-مائوئیست را خواهان اند. در این میانه، شمار نیرو ها و عناصری که از لوث پاراچاندیزم و آواکیانیزم به دور مانده باشند، اندک است. اما همین اندک نیرو، از آنجایی که از خط اصولی و درست نماینده گی میکنند، به مثابه فرکسیونی سرخ در جنبش بین المللی کمونیستی، دیر یا زود، نقش پیشگام و پیشآهنگ خویش را ایفا نموده، و به متحد ساختن و مرکزیت دهی نیرو های اصیل مائوئیست اقدام خواهند کرد. نفوذ رفرمیزم و رویزیونیزم در صفوف جنبش انقلابی انترناسیونالیستی، ریشه در سنتریسمی دارد که از آغاز تولد این جنبش بر آن مسلط بوده است. این سنتریسم ، با آنکه به ظاهر مائوئیسم را از صدر گونزالو “آموخت”، و با آنکه به ظاهر برای اشاعه جهانی آن کمر همت گماشت، اما هیچگاه مغز پیام صدر گونزالو را درنیافت یا نخواست آنرا برگرفته ، از آن دفاع نموده و یا آنرا به کار بندد. این سنتریسم با عمده بودن مائوئیسم بر لنینیسم موافق نبود. تز نظامی سازی احزاب کمونیست مائوئیست به منظور راه اندازی جنگ خلق را که از سوی صدر گونزالو مطرح شده بود، نپذیرفت. مرام ” جنگ خلق تا کمونیسم” را منکر گردید، و حتی در تایید ” مرحله تعرض استراتیژیک انقلاب جهانی” و کلیت مرحله بندی انقلاب جهانی تعلل ورزیده، و سرانجام نه تنها منکر آن گردید، بلکه در ضدیت با دست آورد های تئوریک صدر گونزالو قرار گرفت. صدر گونزالو، به مثابه فورموله کننده مائوئیسم، نه تنها مورد تایید اصولی جنبش انقلابی انترناسیونالیستی قرار نگرفت، بلکه متعاقب دستگیری وی بوسیله جواسیس امپریالیسم امریک، با آن که مجله جنبش یعنی “جهانی برای فتح” ظاهرا در دفاع از صدر گونزالو قرار گرفته و اعلام نمود که زمین و آسمان را به دفاع از جان صدر گونزالو به هم خواهد زد. اما در عمل ، این جنبش تحت نظریات و موضع گیری های اپوتونیستی آواکیان، پیوسته صدر گونزالو و رهبری کبیر وی را مورد شک قرار میداد. تایید ظاهری صدر گونزالو بوسیله جنبش، ریشه در نیازمندی این جنبش به استفاده از اتوریته جنگ خلق پیرو و شخصیت انقلابی صدر گونزالو داشت. از طرفی دیگر، مائوئیسم را که بوسیله صدر گونزالو معرفی شده بود، نمی توانستند بدون تایید ظاهری گونزالو ، از آن دم زنند. اما در عمل، عمده ترین گزاره های مائوئیزم مورد انکار و رد اپورتونیسم مسلط برجنبش انقلابی انترناسیونالیستی قرار گرفت. امروزه، با افشای ماهیت رویزیونیستی آواکیانیسم و پاراچاندیزم، نیرو ها و سازمان های مائوئیستی، دو باره به سوی اصل خود، یعنی به سوی صدر گونزالوو باالوسیله به سوی صدر مائوتسه دون مراجعه میکنند. امروز، اتحاد مائوئیست ها در سراسر گیتی در صورتی میسر است،و مائوئیست ها در صورتی ” روزگار وصل” خویش را در خواهند یافت که حول “صدر گونزالو” گرد آیند و  صدر گونزالو را به مثابه مرکز اتحاد و ضمانت راه اندازی جنگ های خلق بیشتر به گونه اصولی مورد پذیرش قرار دهند. در این صورت ، خلایی را که در جنبش بین المللی کمونیستی از این جهت ایجاد شده – و قبلا سنتریسم آنرا “اشغال” کرده بود- میتوان با مرکزیت بخشیدن و عمده ساختن مائوئیسم، رفع نمود. تلاش های سازمان ما در جهت متحد ساختن نیرو های اصولی مائوئیست ، مورد تایید و استقبال مائوئیست های کشور های مختلف قرار گرفته و خواهد گرفت. برای سازمان ما جای خوشی و مسرت خواهد بود اگر تلاش های ما بتواند به  قدمی  محکم در راستای اتحاد مائوئیست های سراسر گیتی مبدل گردد. رفقای وبسایت ” راه مائوئیست” نامه سرگشاده ما عنوانی حزب پرولتاریایی بنگال شرقی ( گروه اتحاد مائوئیستی ) را متعاقب نشر آن از سوی رفقای ( گروه اتحاد مائوئیستی) ، مجددا در وبسایت ( راه مائوئیست) به نشر سپاریده، و از آن نامه به مثابه پیشآهنگی در راستای راه اندازی مجدد بحث بر سر موضوع ” عمده گی ” مائوئیسم و مارکسیسم-لنینیسم-مائوئیسم،عمدتا مائوئیسم، استقبال نمودند. آری! پیش بینی ما مبنی بر اینکه پس از شکست نحله های رویزیونیستی پاراچاندیسم و آواکیانیسم، باب مائوئیسم دوباره بروی پرولتاریای انقلابی گشوده خواهد شد، دارد جامه عمل می پوشد. صدر گونزالو مجددا  ستاد فرماندهی انقلاب جهانی را منسجم میسازد. آری! همه مائوئیست ها متوجه میشوند که برای رسیدن به مائو، باید از پی صدر گونزالو رفت. به قول کارل مارکس کبیر، “گل همینجاست، همین جا برقص!” بگذار گردان شکست خورده هواخواهان دیروزین سنتریزم جنبش انقلابی انترناسیونالیستی سازمان ما را در عمده گی بخشیدن به مائوئیسم، نفی کند! حقیقت با ما است. خواهید دید. خواهیم دید. زمانی صدر گونزالو که برای نخستین بار از مائوئیسم حرف میزد، موکدا میگفت که دیری نخواهد گذشت که مائوئیسم جهانشمول خواهد شد. آن پیش بینی امروز تا اندازه زیادی به وقوع پیوسته است. ما نیز موکدا بر مائوئیسم پا فشارده اعلام خواهیم نمود که: دیری نخواهد گذشت که صدر گونزالو که اینهمه مورد انواع بهتان ها و افتراهای سنتریست ها و آواکیانیست ها قرار گرفته است، وارد صحنه خواهد شد و ستاد انقلاب جهانی را منسجم خواهد نمود.خواهیم دید. خواهید دید! بیایید بخوانیم که چگونه تلاش سازمان ما در راستای تعمیم بخشیدن مائوئیسم و تاکید بر عمده گی مائوئیسم، از سوی رفقای ” راه مائوئیست” مورد بررسی  قرار گرفته است:

Letter of Organization of the Workers of Afghanistan (Marxist-Leninist-Maoist, principally Maoist) to PBSP MUG [Bangladesh]

maoist road publishes this letter for debate in mmlm movement

in the next months the international debate will make a new serious advancement and the road for a new international conference in and out RIM will be open

we hope that all mlm parties and organisations rally for this !

 

Letter of Organization of the Workers of Afghanistan (Marxist-Leninist-Maoist, principally Maoist) to PBSP MUG [Bangladesh]

………… ……………………………………………………………………………………..

آری! به منظور راه اندازی بحث بر سر ( عمده گی) مائوئیسم بر مارکسیسم-لنینیسم، نامه سرگشاده ما عنوانی حزب پرولتاریایی بنگال شرقی ( گروه اتحاد مائوئیستی)، بوسیله رفقای وبسایت ( راه مائوئیست) نشر مجدد یافته و آنرا به مثابه راه اندازنده بحث بر سر موضوع ” عمده گی ” مائوئیسم، به نشر میگیرند. حال باز تکرار میکنیم که: ما را باکی نیست که سنتریست های افغانی ما از ” عمده ” شماردن مائوئیسم و قبول مائوئیسم به مثابه مرحله عالی در تکامل ایدئولوژی پرولتاریایی “طفره” روند! مائوئیسم، عمده گی خویش را مسجل و مستحکم خواهد داشت. همانگونه که مائوئیسم از دل مبارزه دو خط در سطح بین المللی تولد یافت، در متن مبارزه دو خط، عمده گی خویش را مسجل خواهد داشت، و چونان خورشید در آسمان مبارزه طبقاتی، با ” جنگ خلق تا کمونیسم” ، عمده گی خویش را در عمل نشان خواهد داد. سازمان ما امیدوار است که در راه اندازی مجدد بحث ” عمده گی” مائوئیسم، در لحظه کنونی و آینده نزدیکی که در پیش داریم، با توجه به شکست خوردن و افشای رویزیونیسم آواکیانی و پاراچاندایی، نیروهای مائوئیست بتوانند تا با اتکا به رهبری ایدئولوژیک صدر گونزالو، مرکزیت اتحاد خویش را باز یافته، مائوئیسم را در ستاد فرماندهی انقلاب جهانی با راه اندازی جنگ های خلق قرار دهند. امیدواریم که نشست های نزدیک بتواند فتح بابی در جهت بررسی درست حقایق گریده، و مائوئیست ها با اتکا به جوهر مائوئیسم که ” قدرت سیاسی برای پرولتاریا” و از طریق جنگ خلق است، تز جنگ خلق تا کمونیسم و سایر دست آورد های مائوئیستی صدر گونزالو را به درستی مورد مطالعه قرار داده، آنرا به سنجش گرفته، و از آن بیاموزند. تنها مارکسیسم-لنینیسم-مائوئیسم،عمدتا مائوئیسم میتواند سکاندار انقلاب جهانی پرولتاریایی شود. سازمان ما در راستای برگرفتن، دفاع از ، و به کارگیری مائوئیسم، از هیچ تلاشی کوتاهی نخواهد ورزید. به امید همکاری های انترناسیونالیستی و مائوئیستی سایر نیرو ها ، سازمان ها و احزاب مائوئیست در راستای مطالعه و کسب شناخت همه جانبه از مارکسیسم-لنینیسم-مائوئیسم و عمدتا مائوئیسم!

                                             سازمان کارگران افغانستان

                               ( مارکسیست-لنینیست-مائوئیست،عمدتا مائوئیست)

                                       فبروری 2012

  یادداشت ویراستار سایت: بازپخش نامه سرگشاده مذکور در مطلب فوق محدود به وبسایت ” راه مائوئیست” نبودهُ  و سایت های دیگری نیز با در نظر داشت اهمیت موضوع آنرا باز پخش نموده اند و مطمینا خواهند نمود. باز پخش وسیع این نامه در زمانی کوتاهُ نشاندهنده عمق علاقمندی جنبش مائوئیستی به وضاحت ُ عمومیت و قطعیت یافتن بحث عمده گی مائوئیسم در سطح تمام جنبش کمونیستی جهان است. در شمار باز پخش کننده گانُ از جمله به گونه مثال میتوان در وبسایت مائویستی ذیل نیز پخش مجدد آنرا شاهد گرفتُ که اینهمه شاهدی بر استقبال بی نظیر نیروها و سازمانهای مائوئیست از مباحث اصولی مطروحه از طرف ما  میتواند به شمار رود

این یادداشت بر مبنای تاکید کمیته مرکزی سازمان ُ در اخیر این مطلب افزوده شد.

http://odiodeclase.blogspot.com/ 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s