نگاهی بر تاخت وتاز های بیمورد آسیمه سران آشفته از عمده شدن مائوئیسم

 


 

 

برخی از” رفقای “وبسایت WORKERSDREADNOUGHT.WORDPRESS.COM با بحث های کجروانه و بهتان بندی هاُ و فرضیه بندی های تخیلی از قبیل اینکه: گویا سازمان کارگران افغانستان یک سازمان خارج کشوری، و یا یک سازمان “انترنتی” باشد، علم دفاع از حزب کمونیست ” مائوئیست” افغانستان و خط شبه آواکیانیستی کنونی آن( البته آواکیان قبل از “تز” های “نوین”)را برداشته و از زمین و آسمان شکایت دارند که چرا صدای سازمان کارگران افغانستان در موضع ” عمدتا مائوئیست” پژواک وسیع یافته است. آنان از همه احزاب مائوئیست گلایه دارند که چرا مواضع سازمان کارگران افغانستان را استقبال نموده اند. رفقای این وبسایت حتی از حزب کمونیست مائوئیست مانیپور متقاضی اند که به صدای ” عمدتا مائوئیست” سازمان کارگران افغانستان وقعی ننهند! وخ که این ” رفقا” چقدر آسیمه سر شده اند؟ آیا برافراشتن درفش عمده گی مائوئیسم این رفقا را آسیمه سر نساخته است؟ آیا ” مائوئیسم” شان دود شده و به هوا رفته است که حالا بر ضد آن ” عمده گی مائوئیسم” موضع میگیرند. اینها سوالاتی اند که با مطالعه برخی از جدل های انترنتی ما با آنها، خواننده گرامی میتواند روشن بینانه به داوری بپردازد. ذیلا برهه ها و برخی از آن مناقشه ها را خواهیم آورد.

“رفقای” آن وبسایت جمله یی از ما در نامه یی عنوانی حزب پرولتاریایی بنگال شرقی را “شاهد” می آورند برای اثبات اینکه سازمان ما حضور انترنتی و یا به قول خودشان ” جنبش انترنتی” را راه انداخته است. گذشته از اینکه این ” رفقا” با چنین بهتانهایی راهی به دهی نمی برند، بی خبری خود را از اهمیت تبلیغ و ترویج نیز به نمایش می گذارند. بالفرض که ما محض ” حضور انترنتی” می بودیم و لاغیر، اگر نماینده خط صحیحی می بودیم بازهم خیلی عالی می بود. آیا رفقای وبسایت مذکور کمالی جز پرسه زدن لای لینک های انترنتی و سرگرمی در سطور وبلاگ خود مصروفیت دیگری هم دارند؟ یکتن از آنان، قسمی که از فحوای یکی از نوشته هایش معلوم میشود، بحمدالله که “اکادمیسین” وار از آنتون پانه کوک و نظریاتش حول حزب یاد کرده، علاوه میکند که وی میخواست در آن مورد مطالعه کند اما ناگهان ” حضور انترنتی” سازمان کارگران افغانستان تصمیم اش را درهم شکسته، و وی را به کین کشی از ما سوق داد! جمله یی که از ما مثال آوردند تقریبا چنین است که ما به رفقای بنگلادیشی نوشته بودیم که ما: وبسایت شما و رفقای مانیپوری را از طریق انترنت جستجو در انترنت بدست آوردیم.

مگر آیا کمال ساده لوحی نخواهد بود که از جمله ی با چنان وضاحت و بی پیرایه گی رفقای وبسایت مانحن فیها داستان سرهم کنند تا آنکه: مثلا چی را ثبوت کنند؟ نکند که انترنت بازی خود را به رخ ما میکشند. پیشداوری گرایی شان به حدی است که بدون آنکه حتی معلوماتی درست در باره سازمان ما داشته باشند ما را “موجودی ” هستی یافته طی چند ماه اخیر معرفی میکنند. ما در پاسخ شان نبشتیم که دست کم اسناد پخش شده ما در انترنت سابقه شش ساله برای سازمان ما را مسجل میدارد: چیزی نزدیک به عمر حزب دلخواه این رفقا: حزب کمونیست(مائوئیست) افغانستان!

کاسه داغ تر از آش، وبلاگ نویس دیگری است که قرار گفته خودش، دوست نویسنده وبلاگ قبلی بوده، و جهت رفع عطش سمپاتی دوستی خویش ، ضمن تایید دربست بیانات دوست خود، به تاخت و تاز هایی از سر آشفته فکری بر سازمانی که هیچ از آن نمی داند می پردازد. این وبلاگ جدید عبارت است از:

     http://moufawad-paul.blogspot.co 

سازمان کارگران افغانستان(م.ل.م عمدتا مائوئیست) برآنست که اگر مبارزه دو خط حیاتیت سازمانی را به پیش نبرد آن سازمان از تکاپوی مترفی افتاده و به سازمانی رویزیونیست مبدل خواهد شد. ما خود در مسیر تکاملی سازمان خویش از کوره هایی عبور نموده و اینک به خط استوار صدر مائو و شاگرد سترگ اش یعنی صدر گونزالو رسیده ایم. زمانی بود که بر مواضع ” اندیشه مائوتسه دون” پای می فشاردیم و به اصطلاح ” پلمیک ” بسته و هنوز در خصوص “مائوئیسم” دچار توهم بودیم. مبارزه دو خط ما را قادر گردانید که از لغزیدن در منجلاب سنتریسم رهایی یافته و راه سرخ مائوئیسم و “عمدتا” مائوئیسم راه در پیش گیریم. عمده گی مائوئیسم در آنست که: امروزه این مائوئیسم است که فرمانده انقلاب جهانی است نه مارکسیسم و نه لنینیسم. بنا بر آن مادامیکه عمده گی را از این منظر به بررسی بگیریم ما جز مائوئیست چیز دیگری نیستیم. اما در برابر “مائویست ” هایی که دست آورد های صدر گونزالو را فراموشیده و بر مائوئیسم پشت میکنندُ ما در برابر چنان ” مائوئیسم” ایستاده و از سلاح “عمدتا مائویسم” استفاده میکنیم. 

سازمان ما حملات ناشیانه وب سایت های مذکور در فوق را در شمار نارسایی ها و عدم سواد کافی شان از الفبای مائویسم گرفته و مقابله به مثل را دور از ادب انقلابی میداند. آنان قسمی که از ” پوست” های وبلاگ شان برمی آید خود اقرار میکنند که در مورد صدر گونزالو و حزب کمونیست پیرو معلومات دقیق ندارند! خوشا به حال ” مائوئیست” هایی که هنوز از صدر گونزالو (فورموله کننده مائوئیسم) و حزب کمونیست پیرو ( نخستین حزبی که پس از لغزیدن چین در لجن رویزیونیسمُ جنگ خلق رادر جهان آغاز کرد) چیزی حسابی نمیدانند. آیا آنها خود سوای “وبلاگ بازی” کمالی میتوانند داشت؟ و خوشا به حال حزبی که مدافعانی چون ایشان در رکابش باشد! موضع سازمان ما مانند آفتاب روشن است: اگر از مائوئیسم میگوییم و اگر ادعای مائوئیست بودن داشته باشیم باید دست آورد های تئوریک صدر گونزالو را به دقت مطالعه نموده و آنرا تایید کنیم. در غیر آنُ تنها لفظا به تایید گونزالو پرداختنُ و اما در مقابل تز های مطروحه وی قرار گرفتنُ همان موردی را به یاد می آورد که از آن صدر مائو به “انقلابی لفظی” یاد می کند. صدر گونزالو مرکز اتحاد کمونیست های دنیا و بزرگترین مارکسیست-لنینیست-مائوئیست زنده در کره ارض میباشد. هرگونه شک و شبهه پراگنی بر ضد وجهه انقلابی وی چیزی جز اپورتونیسم و رویزیونیسم نیست. بگذار آواکیان ها و چوچه های وطنی شان رندانه به “تایید” گونزالو و سپس با هزار زبان به نفی و رد “دگماتیسم” و  سرانجام ” سازشکاری” وی بپردازند! حرف اپورتونیست های آواکیانی هیچ جایی را نمی گیرد. همان گونه که حزب پر افتخار کمونیست پیرو به درستی بیان نموده است صدر گونزالو همان جنگ خلق استُ و با تاسی به فرموده صدر مائوتسه دونُ اگر امپریالیسم سلاح اتمی داردُ پرولتاریا جنگ خلق را داردُ و که در برابر جنگ خلق هیچ قدرت اهریمنی و جوجه هایش را یارای ایستادن نیست.

 

                                        جنگ خلق تا کمونیسم

                                   زنده باد مارکسیسم-لنینیسم -مائوئیسم عمدتا مائوئیسم

                            سازمان کارگران افغانستان (مارکسیست-لنینیست-مائوئیست عمدتا مائوئیست)

                                                فبروری ۲۰۱۲

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s