حزب كمونيست ماركسيست-لنينيست-مائوئيست بنگلاديش (اعلاميه و برنامه

يادداشت ما: آنچه در زير ميخوانيد عبارت از اعلاميه و برنامه حزب كمونيست ماركسيست-لنينيست-مائوئيست بنگلاديش ميباشد. رفقاي آن حزب براي ما آنرا فرستاده اند. رفقاي آن حزب، قبلا تحت عنوان حزب پرولتاريايي بنگال شرقي (گروه اتحاد مائوئيستي)بنگلاديش مبارزه با شكوهي را در دفاع از مائوئيسم و تلاش بخاطر متحد ساختن نيرو هاي مائوئيست كشور خويش به پيش برده، خواستار باز سازي حزب پرولتاريايي بنگال شرقي بودند. حزب پرولتاريايي بنگال شرقي كه زماني تحت رهبري مائوئيست كبير رفيق سراج سكدر، يكي از احزاب رزمنده و مستحكم مائوئيست جهان بود، پس از شهادت آن رفيق، و بخصوص پس از مسلط شدن خط رويزيونيستي انور كبير بر آن، نه تنها رو به انحراف نهاده، به حزبي رويزيونيست مبدل گرديد، بلكه وحد ت حزبي نيز از ميان رفته، و آن حزب به فركسيونها و گروههاي حتي متخاصم مبدل گرديد. گروه بازي ها اوج گرفته و حتي منجر به برخورد هاي انتاگونيستي ميان شان شده، كمر به قتل اعضاي يكديگر مي بستند. اين روال تا امروز ادامه داشته است. رفقاي (گروه اتحاد مائوئيستي) خواستار قطع نابساماني ها و انحرافات حزب مذكور گرديده از سال 2004  ميلادي تا سال جاري ميلادي در راستاي متحد ساختن و باز سازي حزب بر مبناي مائوئيسم و انديشه سراج سكدر تلاش ورزيدند. متاسفانه كه گروهبندي هاي رويزيونيستي  چندي مانع وحدت، انسجام و تسلط خط مائوئيستي در امر ساختمان حزب، و در نتيجه مانع  باز سازي حزب گرديدند. رفقاي (گروه اتحاد مائوئيستي) طي پرااتيك چندين ساله دريافتند كه چاره كار تنها در ايجاد حزبي نوين، حزبي كه متشكل از مائوئيست هاي انقلابي و نه مدعيان دروغين و گروهبندي هاي رويزيونيستي باشد، خواهد بود. لهذا، اقدام به وحدت مائوئيست ها نموده، و در نتيجه حزب كمونيست ماركسيست-لنينيست-مائوئيست بگلاديش در نتيجه زحمات رفقاي مائوئيست بنگلاديشي ما ايجاد گرديده و در اول مي سال جاري اعلاميه و برنامه خويش را براي احزاب و سازمانهاي كمونيست مائوئيست جهان عرضه داشت. رفقاي حزب نوتشكيل، از گذشته با سازمان كارگران افغانستان مناسبات رفيقانه داشته، و پيوند انترناسيوناليستي ميان دو تشكل سازمان كارگران افغانستان(ماركسيست-لنينيست-مائوئيست،عمدتا مائوئيست) و (گروه اتحاد مائوئيستي )وجود داشته است. اينك كه رفقاي ما نويد ايجاد حزب جديد و رزمنده ي خويش را براي ما داده اند، و اينك كه مي بينيم در برنامه اين حزب، مائوئيسم و دست آورد هاي تيوريك صدر گونزالو -بزرگترين مفسر ماركسيسم-لنينيسم-مائوئيسم- به گونه اصولي متبلور است، ما يكبار ديگر هم آوايي و همبسته گي انترناسيوناليستي خويش را با آن رفقا اعلام داشته، و اعلاميه و برنامه شن را در وبسايت سازمان خويش به نشر ميسپاريم. براي رفقاي بنگلاديشي خويش موفقيت هاي هر چه بيشتر در راستاي مبارزه در راه تحقق انقلاب دموكراتيك نوين در بنگلاديش خواهانيم

براي دستيابي به اعلاميه و برنامه حزب كمونيست ماركسيست-لنينيست-مائوئيست بنگلاديش لطفا

فايل زير را باز كنيد

COMMUNIST PARTY MARXIST-LENINIST-MAOIST BANGLADESH-DECLARATION AND PROGRAM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s