پيام تسليت براي همه مائوئيست ها و نيروهاي دموكرات انقلابي به مناسبت درگذشت رفيق “آذر درخشان”

پيام تسليت براي همه مائوئيست ها و نيروهاي دموكرات انقلابي به مناسبت درگذشت رفيق “آذر درخشان”

 

رفيق آذر درخشان، رفيقي از تبار و پروز “كلارا ها”َ، “روزا ها”، “كولانتاي ها” و ساير انقلابي زنان شامخي كه ردپاي شان بر جاده مارپيچ تكامل جوامع بشري نقش بسته است، و چراغ انديشه شان، هنوز فرا راه ما روشنايي مي بخشد، به جاودانه گان پيوست. از دريافت خبر وفات آن انقلابي زن نستوه،‌خيلي غمين شديم، و مراتب تسليت خويش را به سازمان “دسته زنان هشت مارچ ايراني- افغانستاني”،‌از طريق شان به نيروهايي كه هنوز درون حزب كمونيست ايران(ماركسيست-لنينيست-مائوئيست) به مائوئيسم باورمند اند، و به قاطبه مائوئيست هاي دنيا و نيروهاي دموكرات انقلابي، اعم از ايراني و غير ايراني تقديم داشته، و در سوگ وي، مصراعي از رودكي سمرقندي را، اندكي “دست كاري ”  نموده ، از سر ناگزيري مي نويسيم:

                                      مرگ چنان “نستوه زن” نه كاري است خرد!

 

رفيق آذر درخشان، بر نهج فمينيسم پرولتري رفت، و ديگران را هم آموخت تا بدانند كه جز از پرويزن ماركسيسم-لنينيسم-مائوئيسم، نمي توان به دركي روشن از ستمگري هايي كه در جوامع مرد سالار و طبقاتي بر زنان اعمال ميگردد، دست يافت. نيز اين رفيق آذر درخشان بود كه به درخشنده گيي تام، براي همگان مبرهن ميداشت كه جز با فمينيسم پرولتري، و جز با اتكا و دسترسي به سلاح ماركسيسم-لنينيسم-مائوئيسم نمي توان به جنگ تيرگي و شب پرستان شتافت. از دست رفتن چنان فرزانه زن پيكارگر، ضايعه يي بزرگي است از براي جنبش فمينيسم انقلابي. نيز مائوئيست هاي انقلابي، نبود انقلابيي نستوه چون او يي را به ماتم مي نشيند. با اينهمه، ما باورمنديم كه جنگل پر بار خلق، سرو هايي آزاده چون او تقديم خواهد نمود. آنچه مايه رنج است آنست كه در شرايطي كه ارتجاع مسلط بر جهان كوشش مي نمايد كه با “فرار مغز ها” و با حربه هاي زور ، زر و تزويز، جلو ظهور و رشد شخصيت هاي انقلابي را بگيرد، و بويژه عرصه را كاملا “مذكر” وانمود نمايد، در چنين شبي ظلماني، از دست دادن انقلابيوني چون رفيق “درخشان” بسي دردناكتر از آنست كه بتوان در سطوري محدود بدان پرداخت. در حقيقت، با آنكه چنانكه نوشتيم از جنگل پربار خلق، “آذر “هايي درخشانتر ممكن است برجهد، اما تا زمانيكه جاي خالي اين “آذر” پر شود،‌پرولتارياي ايران و سراسر جهان، فقدان اين انقلابي فرزانه را حس خواهد نمود، و جاي خالي وي، بر ديده گان پرولتر زنان گريستن را خواهد سرود. سازمان كارگران افغانستان، يادمان اين انقلابي زن مائوئيست را گرامي داشته، و براي رهروان راه خارايين وي، توانش و پايايي بيشتر در كوره هاي داغ و سنگر هاي هژبرين مبارزه خواستار بوده، و اميدوار است كه رفقاي وي، چه در ايران و چه در ساير كشور ها، دوشادوش توده هاي ستمديده، بر ضد امپرياليزم و ارتجاع توفيده، تا سپيده دمان كمونيسم، دمي نياسوده، و تا گسترش جهاني كمونيسم، خواب را برخويش حرام داشته، و حينيكه جامعه برابر و بي طبقه بر سراسر جهان سايه گسترد، باز يادمان انقلابي “آذر”هاي درخشان خويش را گرامي و بلكه گرامي تر داشته، و تنديس هاي ايشان را سپاسمندانه برافرازند!

 

زنده باد فمينيسم پرولتري و پدرام باد يادواره انقلابي رفيق آذر درخشان

پرولتر زنان سراسر جهان، بر ضد مردسالاري متحد شويد!

زنده باد ماركسيسم-لنينيسم-مائوئيسم !

جنگ خلق تا كمونيسم!

 

سازمان كارگران افغانستان(ماركسيست-لنينيست-مائوئيست،عمدتا مائوئيست)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s