مرده باد عاملين حملات انتحاري اخير در ولايت قندهار

مرده باد عاملين حملات انتحاري اخير در ولايت قندهار

 

دو حمله انتحاري پيهم به روز چهارشنبه 17 جوزاي 1391 حدود هفتاد كشته و زخمي برجاي گذاشت. گروه “طالبان” مسئوليت اين حملات انتحاري را به عهده گرفت. قربانيان اين جنايت طالبان كوردل و وطن فروش، اكثر از غير نظاميان بوده اند، و به گفته مقامات مسئول رژيم پوشالي، حين وقوع حملات، از نظاميان اعم از خارجي و يا “داخلي” در محل خبري نبوده است! اين حملات از مرگبار ترين حملات طالبان طي ماه هاي اخير گزارش داده شده است. در جهاني كه امپرياليست ها با ادعا هاي دروغين خويش كشته شدن  يك “سياه” پوست در امريكا را تيتر مقالات متعدد و برنامه هاي رسانه يي فراواني  براي ماه هاي متوالي مينمايند، و اكت و اداي ضد-اپارتايدي سر ميدهند، و ميخواهند با اين ادعا هاي دروغين خويش، رد پاي شووينيسم امريكايي خويش را پنهان دارند، در كشور هاي جهان سوم، روزانه صد ها، و بل هزاران انسان بيگناه قرباني جنايات و آدمكشي هاي نيروهاي اشغالگر امريكايي و ساير امپرياليستان ميشوند. نيز جنايات و اشغالگري امپرياليسم است كه آفريننده و حمايت كننده دهها حزب ، سازمان و گروه افراطي در كشور هاي “حاشيه” گرديده، و گروه هاي افراطي، كه چيزي سواي “دست پنهان” امپرياليسم نيستند، جهت فريب توده ها، به “بهانه” مبارزه بر ضد اشغالگران، دست به كشتار توده هاي بيدفاع و ملكي زده، و غير نظاميان را طي حملات انتحاري به قتل ميرسانند. اين است ثمره ” جنگ بر ضد تروريزم” يانكي هاي اشغالگر در افغانستان و اين است سناريوي “لشكر كشي به خاطر دموكراسي در عراق” نيرو هاي اشغالگر امريكايي-شركا در عراق و ساير كشور هاي قرباني مطامع امپرياليسم و توسعه طلبي امپرياليست هاي هار!

طالبان وحشي، اين مزدوران كثيف ارتجاع عرب و ارتجاع منطقه، به مثابه نيروهاي ساخته و پرداخته استخبارات سيا- آي.اس.آي، ميخواهند نقش “حريف فرضي” را از براي رژيم پوشالي كرزي اجرا كنند! با اين كار خويش، آنها، به توهم پراگني در ميان توده ها ادامه بخشيده، اعلام ميدارند كه: آنانيكه خواهان پيوستن به، و حمايت از دولت دست نشانده خارجي ها در كابل نمي باشند، ناگزير بايد با ايشان(طالبان) بپيوندند. در چنين شرايطي، نيروهاي وطن پرست واقعي، انقلابي هاي پيگير، و در راس همه نيروهاي مدافع خلق، ماركسيست-لنينيست-مائوئيست ها بايد با افشاگري هاي وسيع، و با تنوير اذهان در سطح ملي و بين المللي، مبارزه جهانشمولي را بر ضد طالبان و ارتجاع منطقه به پيش برده، و دست “پنهان ” امپرياليزم در حمايت از طالبان و چگونه گي همدستي و همسويي “دولت پوشالي كرزي” و “طالبان” به مثابه دو پروژه موازي اشغالگران در افغانستان ، را آماج افشاگري ها و تحليل هاي فراگير و عيني خويش قرار دهند. ماداميكه فقر تئوريك و يا ناآگاهي از كنه امور، و يا هم انحراف خطي، سبب گردد كه بخشي از نيرو هاي مدعي مبارزه بر ضد امپرياليسم و اشغالگران، در مقابل طالبان سپر افگنند، و از گروه وحشي طالبان به مثابه نيرويي كه “واقعا بر ضد اشغلگران ميرزمند” ياد كنند، ديگر نمي توان در خصوص “مائوئيست” و حتي “انقلابي صرف” و حتي “وطن پرست ” نبودن شان، شك و شائبه بر خويش راه داد! آري! اگر اين محاسبه تيوريك حاميان فكري طالبان، ناشي از فقر تيوريك باشد، بايد اين نقيصه رفع گردد. اگر ناشي از سانتيمانتاليزم “مبارزه مسلحانه”‌گرايي باشد، نيز بايد فقر تيوريك دارنده گان محاسبه تيوريك بر مبني حمايت از طالبان مرفوع گردد، و اگر پاي انحراف خطي در ميان باشد، بايد بر ضد چنين انحرافي توفيد، و به گونه علمي و عملي موضع گرفت. در غير آن، اين موضع گيري، نه تنها در ميان توده ها به توهم پراگني تدوام خواهد بخشيد، بل، بخشي از نيروهاي معتقد به انقلاب و مائوئيسم را نيز به گرداب انحراف خواهد كشانيد. گروه مزدور و طن فروش طالبان، هرگز بر ضد خارجي ها و اشغالگران نرزميده، بلكه به مثابه پروژه يي ساخته و پرداخته استخبارات امپرياليسم، و عمدتا امپرياليسم امريكا، در خدمت اشغالگران و امپرياليستان قرار دارد. بنا بر آن، با بررسي ماهيت موضع گيري هاي عملي و تئوريك طالبان، بايد به جنگ “مائويست” هايي كه به “همسويي” با طالبان دل خوش كرده اند، بايد شتافت. حملات انتحاري روز چهار شنبه كه قربانيان آن اكثرا توده هاي غير نظامي و مشتمل بر كراچي وان ها، دكانداران و …بوده اند، خود نشاندهنده آنست كه: طالبان همانگونه كه عمليات سالهاي قبل آنها نيز بران نهج رفته است، در كشتار مردم افغانستان، همدست با نيروهاي اشغالگر و دولت پوشالي،‌بوده، و در پيشگاه خلق افغانستان و تاريخ اين مرز و بوم، محكوم و مردود اند! هر گونه ادعاي “همسويي” و يا حمايت مستقيم و يا غير مستقيم از طالبان و يا مواضع ايشان، هر گونه “انك” مبارز بر طالبان زدن، هر گونه تاييد و لو به درجه خيلي كوچك از “جنگ طالبان بر عليه اشغالگران”، چيزي سواي تسليم طلبي و سپر افگندن در مقابل طالبان و به دنبالچه طالبان مبدل شدن بيش نخواهد بود. براي راه اندازي جنگ خلق، براي تلاش در راستاي اخراج قهري اشغالگران و درهم كوفتن و سرنگون ساختن دولت پوشالي و ماشين دولتي كهنه، براي ايجاد مناطق پايگاهي و قدرت سياسي سرخ طي جنگ ممتد خلق، بايد در سنگر تيوري و پراتيك،‌بر ضد اشغالگران و دنبالچه هاي ايشان( پوشاليان رژيم كرزي و طالبان-حكمتيار) موضع گيري راسخ داشت. در غير آن، توده هاي ستمديده ميليوني ما، كه هزاران داغ از جنايتكاران طالبي، جهادي،‌كرزيي و وطن فروشان خلقي-پرچم در دل دارند، هرگز بالاي نيروهاي مقاومت كننده و ناديان جنگ ممتد خلق اعتماد نبسته، و تزلزل مناديان جنگ خلق را به تمسخر خواهند گرفت. براي شتافتن به سوي سنگر هاي سرخ جنگ خلق، بايد از سپر انداختن در برابر طالبان و ساير پوشاليان پرهيزيد. بايد با مشت هاي آهنين بر دهان طالبان كوفت. بايد ايشان را نيز همانند دولت پوشالي آماج قرار داد. بايد از “عمدتا آماج قرار ندادن طالبان” دست كشيد و اعلام نمود: اي خلق هاي ستمديده! طالبان آنسوي سكه دولت پوشالي اند! بر ضد ائتلاف طالب-دولت پوشالي، به پا خاسته، به سوي اخراج قهري اشغالگران و دنبالچه هايشان از افغانستان روانه شويد!

آن بخشي از “مائوئيست” ها كه اظهار “همسويي”‌با طالبان ميكنند، با آنكه خود اعلام ميدارند كه طالبان چيزي جز نماينده گان فئوداليته و سيستم بيروكرات كمپرادور نيستند، با آنهم فراموش ميكنند كه مائوئيسم براي ما مي آموزد كه:

فئوداليسم، بورژوازي بيروكرات كمپرادور و امپرياليزم دشمنان خلق بوده، و حينيكه امپرياليست ها به اشغال كشوري دست مي يازند، اين فئوداليسم و بقاياي فئوداليته اند كه با تجاوزگران همدست مي نمايند، و زمينه ايجاد سيستم بيروكرات –كمپرادور را فراهم ميكنند. لهذا، مائوئيسم، مبارزه بر ضد فئودالها و بيروكرات –كمپرادور ها را در صدر برنامه احزاب انقلابي قرار ميدهد.

 نيز مائوئيست هاي سپر افگنده در مقابل طالبان، “فراموش ” ميكنند كه صدر مائوتسه دون گفته است كه:

 

“هر كس كه در طرف خلق هاي انقلابي قرار بگيرد، انقلابي است. هر كس كه در طرف امپرياليزم، فئوداليزم و كاپيتاليزم بروكراتيك بايستد، ضد انقلابي است. كسي كه تنها در گفتار جانب خلق انقلابي را بگيرد ولي كردارش غير از آن باشد، يك انقلابي لفظي است.”

 

آنعده از “مائوئيست ها” كه با علم از اينكه طالبان همان نماينده گان سياسي فئوداليته و بروكرات هاي كمپرادور اند، هنوز پافشاري مي ورزند كه : طالبان بر ضد امپرياليستان و اشغالگران امپرياليست ميرزمند” چنين “مائوئيست” هايي در حقيقت، بر ضد مائوئيسم و آموزش صدر مائوتسه دون موضع گرفته اند. اين “مائوئيست” ها،‌حتي در حرف نيز “طرف” فئوداليزم و مدافعان سيستم بيروكرات-كمپرادور (طالبان وحشي) را گرفته اند. اين “مائوئيست” ها، حتي كمتر و حقير تر از “انقلابي لفظي” اند. اين “مائوئيست” ها، حتي در حرف نيز انقلابي نيستند. لزوم موضع گيري بر ضد سپرافگني هاي اين نيروها، از اهم موارد مبارزه بر ضد منحرفان جنبش انقلابي است.

براي ما دفاع از آموزش انقلابي صدر مائو از اهميت اساسي برخوردار است. موضع گيري بر ضد چنان “مائوئيست” ها كه بر خلاف آموزش صدر مائو ، از “مبارزه” نيرو هاي فئودال كمپرادور بر ضد امپرياليزم حرف ميزنند، موضع گيري بر ضد انحراف و تسليم طلبي بوده، و جوهر موضع انقلابي مائوئيست را تشكيل ميدهد. اگر در  نيپال، خائنان به مائوئيسم، با كريتينيسم پارلماني، خواستند اصالت مائوئيسم را به بازي بگيرند ( و شاد و پيروز از آب بدر نيامدند) اينك در افغانستان، با تسليم شدن تيوريك در قبال روبناي سياسي فئودال-كمپرادور ها ، بخشي از نيروهاي مدعي مائوئيسم، ميخواهند با تز مائوئيستي مبارزه بر ضد دشمنان خلق، بازي كنند! اين “بازيگران” افغاني نيز عاقبتي بهتر از پراچندا-بهاتراي نداشته، و اما: مائوئيسم و مائوئيست ها، در سنگر هاي داغ مبارزه بر ضد هر گونه انحراف و تسليم طلبي، به سوي جنگ ممتد خلق و درهم كوفتن قهري اشغالگران و دنبالچه هايشان روانه اند،  و  روانه خواهند بود!

 

                                      زنده باد ماركسيسم-لنينيسم-مائوئيسم

 

                                 مرده باد مدافعان بورژوازي بيروكرات كمپرادور، فئوداليسم و امپرياليزم

 

                                     زنده باد جنگ خلق!

 

                                     به پيش در راستاي اخراج قهري اشغالگران و دنبالچه هايشان از

 

افغانستان

                              

                               سازمان كارگران افغانستان(ماركسيست-لنينيست-مائوئيست،عمدتا

مائوئيست)

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s