خيزش هاي ضد طالباني شكار دست هاي پيدا و “پنهان” ارتجاع داخلي و خارجي

خيزش هاي ضد طالباني شكار دست هاي پيدا و “پنهان” ارتجاع داخلي و خارجي

 

از زمانيكه توده هاي آزاديخواه ما در ولايت غزني،‌ بر ضد نيروهاي ارتجاعي و مزدور اجنبي طالبان به پا خاستند تا امروز، خيزش هاي ديگري را بر ضد طالبان در ساير ولايات از جمله ولايات جنوب شرقي و شرقي شاهد بوده ايم. سازمان كارگران افغانستان،‌از شعار برحق خيزشگران كه “نا با طالبان و نه با رژيم پوشالي” بود حمايت به عمل آورد، اما از همان آغاز بيان داشت كه: اي توده هاي ستمديده، مبادا فريب دست هاي پيدا و “پنهان” ارتجاع داخلي و خارجي را خورده، و ثمره خيزش هاي برحق خويش را برباد دهيد” آري! از همان آغاز ما بيان داشته بوديم كه رژيم پوشالي خواهان آنست كه از تضاد ميان توده ها و نيروهاي مزدور طالبي به سود خويش استفاده كند. نيز بيان داشته بوديم كه ممكن است استعمار،‌ از اين خيزش ها به منظور راه اندازي پروژه استعماري جديدي سود جويد. متاسفانه همانگونه كه ما ارزيابي كرده بوديم،‌ نبود يك جنبش انقلابي نيرومند،‌كه بوسيله پيشآهنگ پرولتري رهبري شود، خيزش ها را از داشتن يك سكاندار كبير كه آنها را به سوي راه اندازي جنگ ممتد خلق سوق دهد، محروم گردانيد. با آنهم،‌سازمان ما،‌دست  كم در عرصه موضع گيري سياسي فعال، همنوايي خويش با توده هاي ستمديده يي را كه شعار “نه با طالبان
، نه با رژيم پوشالي” را بالا كرده بودند را اعلام داشته،‌و اعلام داشت كه تنها با بوجود آمدن حاكميت رنجبران تحت رهبري پرولتاريا،‌امكان مطمئن آن وجود دارد كه خيزش هاي توده يي بر ضد ارتجاع به ثمر برسد. كشيده شدن دامنه مخالفت هاي ضد طالباني به شكل مبارزه مسلحانه بر ضد طالبان در ولايات ننگرهار و لوگر، دور جديدي از انكشافات اوضاع را درقبال داشت كه در مركز اين انكشافات، دست داشتن رژيم پوشالي در “راه اندازي” و “حمايت” آشكارا از آنها است. اين موضوع رساننده آنست كه اين خيزش ها،‌متاسفانه از آنجايي كه از رهبري انقلابي محروم بودند، اينك دارند شكار دست هاي پيدا و “پنهان” پوشالياني ميشوند كه از پوشاليان طالبي هيچ فرق ماهوي ندارند. با اينهمه، ما توده ها را فراميخوانيم تا از توهمات خويش مبني بر بهتر بودن حاكميت پوشالي نسبت به حاكميت طالباني دست برداشته، همانگونه كه طالبان را شجاعانه رد كردند،‌دست رد بر سينه پوشاليان رژيم كرزي نيز بكوبند. سازمان كارگران افغانستان با مشاهده اينكه رژيم پوشالي با توزيع اسلحه خفيف،‌وسايل مخابراتي و وسايط نقليه خواهان در دست گرفتن رهبري قيامهاي ضد توده اي در ولايات ننگرهار و لوگر شده است، هرگز دست از حمايت از توده ها و تشجيع آنها بر ضد رژيم پوشالي بر نمي دارد، و برايشان حالي ميكند كه: اي توده هاي زحمتكش و ستمديده! با سلاح خود شان، خود شان را آماج قرار دهيد. آنها جنگ افروزاني هستند كه نمي خواهند افغانستان فارغ از عرصه تركتازي هاي طالبان-رژيم پوشالي گردد. خيمه عروسك شب بازي هاي سردمداران رژيم پوشالي هرگز نبايد شما را آني به توهم وادارد. اين رژيم پوشالي تحت قيادت امپرياليست هاي اشغالگر،‌در لحظه كنوني، عمده ترين دشمن شما است. همانگونه كه در برابر طالبان به پاخاسته و در مناطقي كه آنان را رانده و پوزه شان را به خاك خفت ماليده ايد، اينك دو چندان،‌گوشمالي از براي پوشاليان كرزيي ارائه داريد. گذشته طالبي حامد كرزي اين رئيس جمهوري پوشالي رژيم دست نشانده براي هيچكسي پوشيده نيست. نيز ماهيت هم-خون بودن سگان جهادي با طالبان وحشي را شما توده هاي ستمديده با گوشت و استخوان لمس كرده ايد. “تكنوكرات” هاي مزدوري كه قلاده ي برده گي استعمارگران امريكايي-انگليسي-شركا را در گردن دارند، آشغالهايي هستند كه جز با استواري پيگير و مبارزه جدي شما،‌ستردن شان ممكن نيست. اگر پوشاليان كرزيي اينك براي شما سلاح توزيع ميكنند و شما را مسلح ميسازند تا در برابر طالبان  قرار گيريد، اين خود نشاندهنده آنست كه : توده هايي كه فريب نيروي ارتجاعي طالبان را خورده اند،‌چنان در برابر رژيم پوشالي و اربابان شان استوارانه رزميده اند كه سردمداران رژيم پوشالي، چاره كار را جز با در برابر هم قرار دادن صفوف خلقي نديده اند! آري! در آنسوي “خط” ،‌اين طالبان وحشي اند كه خلق هاي ما را به كشتن ميدهند، و در اين سوي “خط” پوشاليان رژيم كرزي اند كه اينك با مسلح كردن خلق ها بر ضد طالبان، براي دست يابي به اغراض ضد ملي و خائنانه خويش، توده ها را به كشتن ميدهند. پيام ما براي توده هاي ستمديده و بلا كشيده اينست كه: در هر دو سوي “خط”، سلاح هاي تانرا بر ضد “رهبران ” تان برگردانيد، و با همدستي توده يي ،‌شر طالبان و رژيم پوشالي را از ميانه برداريد. رژيم پوشالي كرزي كور خوانده است كه مي انگارد كه اينك كه با قرار دادن امكاناتي چند در اختيار سردمداران خيزش ها و با خريدن “سران” خيزش ها،‌اين خيزش ها را سمت و سوي “دلبخواه” خويش ميدهد،‌ در عرصه پيروز است. خير! اين توده هايي كه امروز شما پوشاليان تسليح شان ميكنيد،‌فردا قبر خودتان را خواهند كند. اگر امروز آنها پوشاليان طالبي را از زاد بوم خويش ميرانند، فردا در سراسر افغانستان همين توده هاي مسلح به پا خاسته، و شما را از تمامت اين خاك دلير بيرون خواهند راند و پرونده سياه استعمارگران را خواهند بست. امروز اگر پوشاليان افتخار ميكنند كه : ما حدود دو هزار نفر را در جنوب كابل مسلح نموده،و طي عمليات مشترك در لوگر،‌نيز در ننگرهار، طالبان را رانديدم، فردا  زبونانه داد خواهند  كشيد كه: آوخ! با سلاح خودمان اين توده ها سينه ما را آماج قرار داده اند! كاش احمقانه فكر نمي كرديم كه با به انحراف كشانيدن خيزش هاي توده يي ما ابتكار عمل را به دست خواهيم گرفت. ابتكار عمل از آن توده ها بوده است، و ما همانند طالبان، شكست خورده گان زبوني هستيم  كه به وطن و طبقه خيانت ورزيده ايم. “

آري! آنروز است كه طوفان خشم توده اي، طومار رژيم پوشالي را نيز درهم خواهد نوشت.  اگر امروز عروسكان “زيب الملجس” نظير فوزيه كوفي،‌دلسوزانه رژيم پوشالي را الحذر ميدهد كه : اين كه شما امروز توده ها را مسلح ميكنيد،‌فردا دامن خود تان را خواهد گرفت” ناشي از موضع گيري ارتجاعي اين “عروسك” مبني بر حفظ جان اين رژيم پوشالي است. براي توده هاي آزاديخواه،‌اگر عقب گرد كنوني خيزش ها كه ناشي از چيره شدن دست رژيم پوشالي بر امور است، پديده يي منفي است،‌اما تضاد آن، يعني افزايش آگاهي توده ها از منفي بودن “چيره گي دست رژيم پوشالي”، كه جهشي به پيش را در قبال دارد، همانا خيزش هاي سراسري توده يي بر ضد رژيم پوشالي خواهد بود. بنابر آن، ما كه به توده ها،‌به خلاقيت آنها و به  عدالتخواهي آنها باورمنديم، معتقديم كه: جايي از براي بدبيني در درازمدت باقي نيست! توده ها پيروز خواهند شد. خواهيم ديد! خواهند ديد!

 

نه با طالبان نه با رژيم پوشالي،‌دوشادوش توده هاي آزاديخواه!

برچيده باد بساط  مضحكه طالبان-رژيم پوشالي!

به پيش به سوي راه اندازي جنگ ممتد خلق!

انقلاب آري! انقياد ملي هرگز!

در راه سرخ انقلاب دموكراتيك نوين ، به پيش!

سازمان كارگران افغانستان(م.ل. م)

سنبله 1391

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s