در دفاع از تظاهرات دوهزار كارگر معدنچي در آفريقاي جنوبي

در دفاع از تظاهرات دوهزار كارگر معدنچي در آفريقاي جنوبي

 

پس از آنكه اعتصاب حماسه آفرين كارگران معدن ماريكاناي افريقاي جنوبي بوسيله پوليس آن كشور به خاك و خون كشيده شد و به تعداد چهل كارگر مظلومانه به شهادت رسيد،‌اينك طبقه كارگر آن كشور، با در اهتزاز نگهداشتن درفش دادخواهي كبير خويش، تظاهرات با شكوه خويش را كه در آن دو هزار كارگر متعهد سهم دارند، در دفاع از اعتصاب و آرمانهاي كارگران به خون كشيده شده، راه اندازي كرده است. آنان ميگويند كه ما با راه اندازي اين تظاهرات، ساير كارگران را به پيوستن به صف تظاهرات و تداوم اعتصاب فرا ميخوانيم.

 

miners

 

نيروهاي امنيتي و پوليس دد منش افريقاي جنوبي،‌شديدا تظاهر كننده گان را در نظر دارند، و آنان را محاصره نموده اند. اما كارگران، سرشار از روحيه مبارزاتي، بدون كوچكترين خوفي از نيروهاي سركوب، خواست هاي خويش را در ميان ميگذارند.  كارگران دلير، با برپايي رقص و آواز در ميدان معركه،‌ رزم طبقاتي خويش را چنان سرشار از روحيه مبارزاتي معرفي ميكنند كه پشت امپرياليزم جهاني را ميلرزانند. آري! در يكي از محلات مربوط به “كانون هاي طوفان خيز انقلاب جهاني”،‌اينك مصداق گفته صدر مائوتسه دون را باز شاهد هستيم. شركت كثيف لونمين انگليس، كه به استثمار خونين طبقه كارگر افريقاي جنوبي پرداخته است، با بي قرار تام و با خشم شديد اعلام داشته است كه اينك كمتر از پنج درصد  كارگران معدن پلاتين ماريكاناي افريقا بالاي وظيفه حاضر ميشوند.”

 

معدنچيان افريقاي جنوبي،‌ با تداوم بخشيدن به اعتصاب با شكوه خويش، حالي داشته اند كه ديگر آگاه ترا از آنند كه “اربابان” فكر ميكنند،‌و ميدانند كه از درك فروش نيروكار ايشان است كه “اربابان” پروار گشته،‌و ريكورد “فربهي” شكسته اند. پرولتارياي دلير افريقاي جنوبي، اينبار، علي الرغم نداشتن پيشاهنگ سياسي، سياسي تر از پيش گام گذاشته اند. با اينهمه،‌امروزه،‌بيش از گذشته، نياز به وجود يك پيشآهنگ سياسي فراگير متكي به ايدئولوژي بين المللي طبقه كارگر يعني ماركسيسم-لنينيسم-مائوئيسم محسوس است. تنها يك حزب پيشآهنگ و فراگير ماركسيس-لنينيست –مائوئيست به مثابه پيشآهنگ طبقه كارگر افريقاي جنوبي است كه توانايي بسيج سياسي- نظامي پرولتاريا را دارا خواهد بود. تنها آن حزب خواهد بود كه از هژموني طبقه كارگر در انقلاب دفاع و حمايت كرده،‌و جنگ ممتد خلق را راه اندازي كرده،‌و انقلاب اجتماعي افريقاي جنوبي را به سرانجام برساند.

 

اعتراض كارگران كه  بوسيله دستگاه سركوب پوليس رژيم تحت نظارت قرار دارد، نشاندهنده آنست كه: طبقه كارگر، كه انقلابي ترين طبقه اجتماع جهت تغير دادن جهان است،‌آني از مبارزه انقلابي خويش براي به سرانجام رسانيدن رسالت تاريخي خويش كه همانا رهايي جهان از شر استثمار و استعمار است باز نمي ايستد، و هيچ دستگاه نظارت و سركوبي ويرا به عقب نشيني استراتيژيك از هدف غايي اش كه سوسياليسم باشد بازنمي دارد. با آنكه مطبوعات و نشرات بورژوايي هدف مظاهره كننده گان را در افزايش دست مزد ها به دو چند مقدار فعلي عنوان ميكنند، اما نبايد فراموش كرد كه : خيزش ظفرنمون طبقه كارگر افريقاي جنوبي نشاندهنده بسيج سياسي آنها- هرچند به پيمانه ابتدائئ كه ناشي از عدم موجوديت پيشاهنگ سياسي طبقه كارگر در آن كشور است- ميباشد. كارگران پس از آنكه قرباني دادند، و اينك كه دوباره به پا خاسته و دست به تظاهرات زده اند، با پيگيري از پيكار گذشته و تداوم بخشيدن آن، ثابت ميكنند كه مبارزه اقتصادي شان، افق سياسي شدن را برايشان نمودار ساخته است. نبود حزب پيشآهنگ كمونيستي مائوئيستي فراگير كه بتواند آگاهي سياسي عميق براي كارگران بخشد و آنان را در نبرد بر ضد اهريمن سرمايه بسيج كند،‌سبب ميگردد كه كارگران بايد قرباني هاي بيشتري را متحمل شده، و راه طولانيي را كه در پيش دارند ،‌با بطائت سپري كنند. رسالت انقلابي نيرو هاي مائوئيست كشور افريقاي جنوبي آنست كه در  راستاي ايجاد پيشآهنگ سياسي طبقه كارگر، با توجه و تكيه به شرايط عيني مساعد،‌اقدام تاريخي ورزيده،‌پيشآهنگي واقعي،‌ و نه در حرف،‌را بوجود بياورند.

 

سازمان كارگران افغانستان،   همانگونه كه حمايت خويش را  از پيكار اعتصابي طبقه كارگر افريقاي جنوبي اعلان داشته بود، اينك تظاهرات باشكوه طبقه كارگر آفريقاي جنوبي در حمايت از اعتصاب تاريخي شانرا آفرين گفته،‌و حمايت انترناسيوناليستي خويش را از اين تظاهرات ظفر نمون اعلان مي كند.

 

زنده باد مبارزات شكوهمند طبقه كارگر افريقاي جنوبي بر ضد اهريمن سرمايه !

 

پاينده باد همبستگي بين المللي طبقه كارگر و انقلابيون پرولتري!

 

برچيده باد بساط استثمار و استعمار از روي زمين!

 

زنده باد ماركسيسم- لنينيسم – مائوئيسم!

 

به پيش به سوي جنگ خلق تا كمونيسم!

 

سازمان كارگران افغانستان

 

سپتامبر2012

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s