در گراميداشت از بيستمين سالگرد سخنراني تاريخي صدر گونزالو (سخنراني ازداخل يك قفس

در گراميداشت ازبيستمين سالگرد سخنراني تاريخي صدر گونزالو (سخنراني از داخل يك قفس)

جنگ ممتد خلق در پيرو تحت رهبري حزب كمونيست پيرو، وارد سي و دومين سال خود شده است. با آغاز جنگ خلق در پيرو،در شرايطي كه ارتجاع بين المللي سرمست از  باده “پيروزي” بودند و خيانت دنگ شيائوپنگ به انقلاب جهاني را جشن ميگرفتند، پرولتاريا پس از مرگ صدر مائوتسه دون،‌ و اينبار در كشوري در آمريكاي لاتين، به اثبات رسانيد كه راه صحيح مبارزه بر ضد رويزيونيسم بين المللي در راه اندازي جنگ خلق هاي بيشتر و گسترش آن در سراسر گيتي  ميباشد. جنگ خلق در پيرو نشان داد كه پيروزي حقيقي و فرجامين از آن پرولتاريا است نه از آن طبقات استثمارگر. اين جنگ، مشت آهنيني بود كه به دهان امپرياليسم،‌سوسيال-امپرياليسم و رويزيونيسم بين المللي فرود آمد. صدر گونزالو تا سال 1992 ميلادي، براي مدت دوازده سال، جنگ پرافتخار خلق پيرو بر ضد ارتجاع ملي و بين المللي را رهبري نموده، و به مثابه رهبر آهنين حزب  كمونيست و انقلاب پيرو، الگويي شد براي ساير نيروها و احزاب كمونيست در سراسر گيتي. او بود كه براي نخستين بار مائوئيسم را به مثابه مرحله نوين، عالي تر و سومين در تكامل ايدئولوژي بين المللي پرولتارياي انقلابي به معرفي گرفته و اعلام داشت كه: امروزه، ماركسيست بودن به مفهوم ماركسيست-لنينيست-مائوئيست بودن و به طور خلاصه، مائوئيست بودن است. او بود كه خط فاصلي درشت و روشن ميان انقلاب و رويزيونيسم كشيد. او بود كه مايه تئوريك ايجاد جنبش انقلابي انترناسيوناليستي را فراهم آورد. پيشروي جنگ خلق در پيرو و تكامل آن تا مرحله دفاع استراتيژيك و نزديك شدن به مرحله تعرض استراتيژيك،‌همه مرهون رهبري پولادين و مائوئيستي صدر گونزالو بود، رهبريي كه بر مبناي “مشي توده يي” استوار بوده، و چراغ راهنمايي از براي راه اندازي جنگ خلق در ساير كشور ها گرديد.آغاز  جنگ خلق در نيپال،‌به ويژه، مرهون دست آورد هاي تيوريك و پراتيك صدر گونزالو در عرصه بين المللي بود. پر واضح بود كه ارتجاع پيرويي و ارتجاع بين المللي، هرگز وجود چنان رهبر زبده يي را برنمي تافتند. اين پيشواي كبير پرولتارياي پيرو، اين بزرگترين كمونيست زنده در روي گيتي،‌به تاريخ دوازدهم سپتامبر 1992 ميلادي توسط پوليس وحشي دولت ارتجاعي پيرو در يكي از كلبه هاي حومه شهر ليما دستگير گرديد. با دستگيري صدر گونزالو، حزب كمونيست پيرو و انقلاب اين كشور،‌ضربات شديدي را متحمل شد. با آنهم، حزب كمونيست پيرو،‌با بالا نمودن شعار” يكبار كه درفش انقلاب برافراشته گردد،‌فرو نخواهد آمد” و با تاسي به تز صحيح “خون هايي كه انقلاب را آبياري ميكنند،‌هرگز بر هدر نخواهند رفت”، رهبري جنگ ممتد خلق را استوارانه از پيش بردند. سازمان جهنمي (سيا)ي آمريكا در تباني با نيروهاي اطلاعاتي و استخبارات پيرو، پس از دستگيري صدر گونزالو، كوشيدند تا با استفاده از عوامل كوآنتل پرو يي خويش،‌در صفوف انقلابيون رخنه نموده، و با پرستاري از شماري از مبارزان تسليم طلب،‌”خط اپورتونيستي راست” را كه پس از دستگيري صدر گونزالو، در حزب كمونيست پيرو به ميان آمده بود،‌به مثابه افزاري جهت از ميان برداشتن رهبري پرولتري حزب مورد استفاده قرار دهند. حزب كمونيست پيرو، با مبارزات انقلابي خويش،‌و با تداوم بخشيدن به جنگ خلق، موفق گرديد كه اين افعي “راست” را سركوب نمايد. اما اين “افعي” كوفت خورده،‌ تا امروز هنوز ميكوشد ماداميكه امكان اش ميسر گردد،‌صفوف حزب و انقلاب را بگزد. اين خط اپورتونيستي، اعلام ميداشت كه: با دستگيري صدر گونزالو،‌كه رهبري كبير حزب و انقلاب بود،‌ ديگر نبايد و نميتوان به جنگ خلق و مبارزه به شكل مسلحانه دوام بخشيد. بايد از راه هاي غير “نظامي” و با سازش با رژيم دست نشانده امپرياليسم،‌به سياست روي آورد.” واضح بود كه حزب پر افتخار كمونيست پيرو،‌اين خط اپورتونيستي راست را هرگز برنمي تافت. حزبي كه بوسيله رهبر لايقي نظير گونزالو ساختمان يافته و انكشاف يافته بود، تواناتر از آن بود كه عوامل كوانتل پرويي توانايي از پاي در آوردن آنرا داشته باشند. اما،‌در پروسه جنگ خلق بعد از دستگيري صدر گونزالو، بخشي ديگر از رهبري اين حزب گير افتاده و بوسيله رژيم هاي دد منش پيرويي به بند افگنده شدند. شماري از رهبران و كادر هاي عالي رتبه اين حزب در زندان،‌يا شكار توطئه ها شدند يا آنكه مقاومت شان در برابر شكنجه هاي قرون وسطايي رژيم دست نشانده درهم شكسته،‌و به تسليم طلبي و خيانت به انقلا ب ( هر چند در داخل زندانها)روي آوردند. چنانكه حتي سربركشيدن “خط اپورتونيستي راست” به مثابه يك خط سازماندهي شده را از سوي  همان كدر هاي دستگير شده و زنداني ميدانند. امروزه،‌خط اپورتونيستي ديگري،‌يعني “خط اپورتونيستي “چپ”” به ضربه زدن به حزب و انقلاب پيرو و منحرف ساختن مسير جنگ ممتد خلق و تبديل آن به “رويزيونيسم مسلحانه” سربركشيده است. اين خط اپورتونيستي،‌دست به انكار صدر گونزالو و مائوئيسم زده،‌و با دست زدن به مبارزات مسلحانه بدون استراتيژي مائوئيستي و انقلابي مشخص،‌ ميخواهد بوسيله اتوريته حملات نافرجام،‌وارد معامله با رژيم پوشالي مستقر در پيرو،‌گرديده، و در پيشبرد اين رويزيونيسم مسلحانه خويش به اندازه يي “پيش” رفته اند كه حتي طبقه را نيز براي رسيدن به مقاصد حقير خويش به گروگان گرفته اند. چنانكه در آخرين مورد از اين دست،‌آنان دهها تن از كارگران را با خود به گروگان برده،‌و در بدل اين عمل خويش،‌ خواستار كسب امتيازاتي از رژيم دست نشانده شدند. فرجام خيانت به مائوئيسم چيزي سواي تروريسم نيست. خط اپورتونيستي “چپ” كه بر مائوئيسم پشت كرده است،‌و اينك همانند جواسيس امپرياليسم و سگان (سيا) صدر گونزالو را تروريست ميخواند،‌خود متشكل از مشتي تروريستاني است كه در خدمت به امپرياليسم جهاني و در جهت به انحراف كشانيدن مسير انقلاب پيرو بوسيله امپرياليسم پرستاري ميشود. حزب كمونيست پيرو با اتكا به ايدئولوژي راهنماي خويش يعني ماركسيسم-لنينيسم-مائوئيسم،انديشه گونزالو، عمدتا انديشه ي گونزالو توانايي آنرا داشته است كه بر ضد خطوط اپورتونيستي راست و “چپ” قهرمانانه مبارزه نمايد و درفش سرخ جنگ خلق و مائوئيسم را در سطح ملي و بين المللي برافراشته نگهدارد. سازمان كارگران افغانستان، به رهبري كبير صدر گونزالو و حزب پرافتخار پيرو درود هاي مائوئيستي فرستاده، و اعلام ميدارد كه با اتكا به اصول انترناسيوناليسم پرولتري همبسته گي خويش را با جنگ خلق و انقلاب پيرو براي چندمين بار اعلام نموده و دفاع از انقلاب و جنگ خلق پيرو را در دستور كار خويش قرار ميدهد. از نگاه ما،‌همه مائوئيست ها،‌در سراسر جهان،‌مكلف اند كه از دست آورد هاي انقلاب و جنگ خلق پيرو دفاع نموده و از دست آوردهاي داهيانه  تيوريك و پراتيكي صدر گونزالو و حزب كمونيست به گونه خلاق و ماركسيستي استفاده كنند. دفاع از صدر گونزالو دفاع از مائوئيسم است و دفاع از مائوئيسم همانا دفاع از رسالت جهاني پرولتارياي سوسياليست ميباشد. پس از آنكه رژيم ددمنش و دست نشانده پيرو صدر گونزالو را دستگير نموده، تنها يك سخنراني از صدر به سمع و دسترس توده ها قرار گرفته است. در واقع، امپرياليست ها و سگان سرسپرده آنها به جز سخنراني مشهور (سخنراني از داخل يك قفس مورخه 25 سپتامبر 1992) تا امروز براي صدر اجازه سخنراني و حتي ابراز چند كلمه مختصر را در حضور رسانه ها و سايرين نداده اند. اين برخورد فاشيستي ارتجاع امپرياليست و سگان سرسپرده امپرياليستان،‌نشاندهنده آنست كه سخنراني مشهور صدر گونزالو ( سخنراني از داخل يك قفس) چنان سلاح برنده يي از براي پرولتاريا و توده هاي ستمديده مبارز ارائه نموده است كه مرتجعان را در سراسر جهان به ترس مرگ رسانيده و آنان هرگز مرتكب چنان “اشتباهي” نمي شوند كه براي صدر گونزالو مجال سخنراني ثاني بدهند.  آن  سخنراني تاريخي را به مثابه آخرين سخنان تا الحال در دسترس و مطمئن از شخص صدر گونزالو، همه ساله كمونيست هاي سراسر جهان تجليل ميكنند. چرا بايد آن سخنراني مشهور را تجليل كرد؟ زيرا كه اين سخنراني براي پرولتارياي بين الملل اعلام ميدارد كه دستگيري صدر تنها پيچي در راه است و راه با آنكه دراز است،‌پرولتاريا و كمونيست ها بآفدم پيروز خواهند گرديد و بساط نظام خون و خيانت جامعه طبقاتي را براي هميشه درهم خواهند نورديد. به خاطر آنكه اين سخنراني ادامه جنگ خلق در پيرو و راه اندازي جنگ هاي خلق در سراسر جهان و تداوم آنها تا رسيدن به كمونيسم را به گونه تاريخي ( در چنگال اسارت”قفس”بورژوازي) اعلام ميدارد. اين سخنراني به مثابه سلاح مبارزاتي پرولتاريا و كمونيست هاي سراسر گيتي، روحيه مبارزاتي شكست ناپذير يك رهبر مائوئيست را ميرساند كه با آنكه در قفس بورژوازي اسير است، اما تعهد خويش را موكدا اعلام داشته و ساير انقلابيون را به ادامه راه و تداوم جنگ خلق تشجيع نموده و صدر گونزالو به مثابه رهبر انقلاب جهاني،‌فرمان ادامه انقلاب تحت رهبري پرولتاريا بوسيله تداوم جنگ خلق تا كمونيسم را ميدهد.

مقاومت قهرمانانه صدر گونزالو طي بيست سال حبس در زندان امپرياليستان يكي از نمونه هاي كم نظير مقاومتگري در تاريخ بوده، و مايه افتخار كمونيستان سراسر گيتي و پرولتارياي بين المللي است. مقاومت قهرمانانه صدر گونزالو، پيامي پولادين براي همه مبارزان راه آزادي و رهايي بشريت از قيد و بند استثمار، استعمار و انواع تبعيض را در برداشته، و آواي مقاومت اين ابر-كمونيست،  براي همه سربداران از سياهچالهاي رژيم پوشالي پيرو پژواك مي يابد كه:

به پا خيزيد الا اي سربداران!

 

سازمان كارگران افغانستان، بيستمين سالگرد سخنراني تاريخي صدر گونزالو را تجليل ميكند و از همه نيروهاي مائوئيست در افغانستان خواستار آنست كه اين حادثه تاريخي و افتخارآفرين را به گونه رفيقانه تجليل نموده و آرمان صدر گونزالو را گرامي داشته، و با تحكيم تعهد خويش نسبت به جنگ خلق و انقلاب اجتماعي، رسالت مائوئيستي خويش را در پيشگاه پرولتارياي بين المللي ادا كنند.

 

زنده باد صدر گونزالو و انديشه توانايش!

افتخار بر  ماركسيسم-لنينيسم-مائوئيسم!

درود و افتخار بر خلق پيرو و حزب كمونيست پيرو!

زنده باد جنگ خلق تا رسيدن به كمونيسم!

اداي دين به صدر گونزالو و سخنراني تاريخي اش!

سازمان كارگران افغانستان

(م.ل.م)

سپتامبر 2012

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s