متن سخنان تاريخي صدر گونزالو (سخنراني از داخل يك قفس-بيست و پنجم سپتامبر 1992ميلادي

 

متن سخنان تاريخي صدر گونزالو ( سخنراني از يك قفس-بيستم و پنجم سپتامبر 1992ميلادي)

 

 

رفقاي حزب كمونيست پرو ، جنگندگان ارتش چريكي خلق ، خلق پرو : ما در لحظاتي تاريخي بسر مي بريم . همه ما اين را  مي دانيم . هيچ دليلي براي ناديده گرفتن  اين شرايط وجود ندارد. در چنين لحظاتي بايد تمام قواي خود را متمركز كنيم و بحد اكثر برسانيم تا بتوانيم به انجام و ظايف مان ادامه دهيم . تا بتوانيم موفقيت هاي جديد وپيروزي را به كف آوريم !

ما دراين سنگر هانبرد مي كنيم ، زيرا ما كمونيست هستيم ! زيرا ما از منافع خلق ، از اصول حزب ، از جنگ خلق دفاع مي كنيم .اين كاري است كه ما انجام مي دهيم .هم حالاوهم درآينده ! ما اينجا درچنين شرايطي بسر مي بريم . بعضي ها مي گويند كه اين يك شكست بزرگ است . بگذار بهمين خيال باشند. امروز ما اعلام مي كنيم كه آنچه اتفاق افتاده  صرفا پيچي در جاده است . هيچ چيز بيش ازاين نيست . پيچي در ميانه جاده راه طولاني است و ما آنرا خواهيم پيمود  . ما به مقصد خواهيم رسيد و ما پيروز خواهيم شد ! خواهيد ديد .

ما بايد وظايف مطروحه در پلينوم سوم كميته مركزي كه واقعه اي شكوهمند است را ادامه دهيم ! اين پلينوم آغاز گشته وادامه خواهد يافت . ما بايد طرح هاي جنگ خلق براي كسب قدرت را پياده كنيم . ما به تكوين ششمين نقشه نظامي ادامه خواهيم داد . اين وظيفه ماست ! ما بايد همراه با پرولتاريا و خلق اين امر را به انجام رسانيم !

امروز راه دموكراتيك بمثابه راه رهايي خلق تكامل يافته است ! درچنين شرايطي است كه عمليات مان را توسعه مي دهيم . وحال به كجاي راه رسيده ايم ؟ به تعادل استراتيژيك !

چشم بستن براين واقعيات بيهوده است . بتاريخ پرو بنگريد . به قرون هجدهم ، نوزدهم و بيستم نگاه كنيد و درسهايش را بفهميد ! اگرآنها را نفهميد كور خواهيد ماند . اول سلطه اسپانيا بود . سلطه اسپانيايي ها ما را بكجارساند؟ به يك بحران  عميق كه نتيجه اش تقسيم پرو بود . سرمنشاء سياست هاي كنوني دولت اينجاست .

سپس به قرن نوزدهم نگاه كنيد : به سلطه بريتانيا واين سلطه ما را بكجا رساند ؟ به يك بحران عظيم ديگر كه نتيجه اش جنگ با شيلي بود . فراموشتان نشود ! چه اتفاقي افتاد ؟ پرو بخشي از خاكش را از دست داد !

وقرن بيستم  ما در چه حالي بسر مي بريم ؟ يك امپرياليزم برما مسلط است : امپرياليزم امريكا . واقعيت اينست . همگان اين را مي دانند و اين سلطه ما را بكجا رسانده است ؟ اينك به بد ترين بحراني كه كل تاريخ ما بياددارد ، به بدترين چيزي كه  خلق ما تا بحال تجربه كرده رسيده ايم .

12 سال مبارزه به خلق ثابت كرده كه دولت پرو و ارتش پرو سراپا و تا مغز استخوان پوسيده اند. آنها ببرهاي كاغذي هستند .

ما چكار بايد بكنيم ؟ ما بايد جنبش رهايي بخش خلق را به پيش رانيم و جنگ خلق را گسترش دهيم. زمان تشكيل يك جبهه رهائي بخش ملي فرارسيده است . زمان آن است كه جبهه رهايي بخش خلق را حوش ارتش چريكي خلق تشكيل داده وگسترش دهيم . اين كاري است كه ما انجام خواهيم داد. اين كاري است كه درحال انجامش هستيم .اين كاري است كه براي انجامش حرك مي كنيم !

مائوئيزم بدون مانع براي شكل دادن به موج نوين انقلاب جهاني پرولتري درحال پيشروي است. بشنويد ودرك كنيد.  آنها كه گوش دارند بگوش باشند ، آنان كه شعور دارند – كه همگان دارند –  آن را بكار بگيرند ! بگذاريد برتمام اين عوامفريبي ها نقطه پايان  نهيم !

همان قواي متخاصم كه به جنگ هاي اول ودوم جهاني دامن زدند در حال تدارك جنگ سوم جهاني هستند . بايد اين امر را آشكار ساخت . ما هرگز نمي توانيم اجازه دهيم كه چنين چيزي بوقوع بپيوندد ! ديگر بس است !

صدمين سالگرد تولد صدر مائو فرا مي رسد !

سال آينده صدمين سالگرد صدرمائو خواهد بود . بايد آنرا جشن بگيريم . ما يك جشن فراموش ناشدني مي خواهيم . اين جشن را بايد از امسال شروع كنيم  وسال آينده به اوج برسانيم .

مي خواهيم  از فرصت استفاده كرده  وبه پرولتارياي بين المللي  ، به اكثريت عظيم ستمديده درود بفرستيم . به همه كمونيست هاي پرو مي گوئيم كه جنگ خلق بطور اجتناب ناپذير به پيروزي خواهد رسيد .

 

به تولد نزديك جمهوري خلق پرو ايمان داشته باشيد .

 

افتخار بر ماركسيزم – لنينيزم – مائوئيزم !

 

درود و افتخار بر خلق پرو !

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s