در گذشت رفيق حفيظ را براي توده هاي ستمديده و مائوئيست هاي افغانستان و ساير كشورها تسليت ميگوييم

در گذشت رفيق حفيظ را براي توده هاي ستمديده و مائوئيست هاي افغانستان و ساير كشورها  تسليت ميگوييم!

خبر وفات رفيق حفيظ ( از نخستينگان جنبش دموكراتيك نوين افغانستان) ما را در اندوه و حزن بيكرانه غريق ساخت. رفيق حفيظ،قسمي كه همگنان برآن اند،‌از رهروان استوار راه رهايي زحمتكشان بوده، و تا آخرين لحظه زنده گي،‌يك مائوئيست باقي ماند. اين ويژه گي و نابي وي، سرمشقي است از براي ساير مبارزان راه رهايي زحمتكشان. وي فرود ها و شكست ها، افت ها و گسست ها را شكيبايانه برتافت اما باور علمي اش به ماركسيسم-لنينيسم-مائوئيسم نه تنها كاستي نپذيرفت، بل چندچندان، از وي، يك انقلابي نستوه و يك شورشگر آبديده ساخت. وي كه از همان آوان نوجواني با انديشه هاي مترقي آشنايي به هم رسانيده بود، با ظهور اكونوميسم و رفرميسم در جنبش، بر ضد اين دو پديده انحرافي توفيده، در سنگر مائوئيسم راست ايستاد. وي كه شاگرد دبستان صدر اكرم ياري بود، از آنهايي نبود كه علي الرغم استعداد “مافوق حد متوسط” خويش از مشاهده بي ايماني و انحرافات تني چند از رهبران چپي افغانستان، در كوير ياس خرده بورژوايي گم گردد. بل، پافشاري وي به اصول و پابندي اش به امر مبارزه انقلابي، از وي مبارزي ساخت، سخته و پرداخته از براي انقلاب. اي كاش از اين استعداد ها و استعدادهاي حتي “پايين” تر از وي كه مومن به انديشه انقلابي ميبودند بيشتر از اين ميداشتيم. از ديدگاه ما،‌پابندي به اصول و استواري در امر مبارزه انقلابي، بالاترين استعدادي است كه يك فعال سياسي ميتواند در خويش بپروراند. بودند دلقكاني “استاد” كه در آغاز خوش درخشيدند( نظير واصف باختري و اسحاق نگارگر) اما بآفدم،‌ طوفان امواج انقلاب كه “فرزندان نا-هم-گون مي زايد” ايشان را و نگونمايه گي مقاومت شان را برملا ساخت و و آن دلقكان، اينك زبونانه مي “زيند” و مي پندارند كه مي زيند. از همين روست كه ما اعلام ميداريم كه: هماگونه كه در ساينس و علوم اجتماعي،‌يك جامعه به استاد نياز دارد، در امر انقلاب و مبارزه انقلابي نيز ما به استاداني نيازداريم كه درمان مصائب اجتماعي را با پراتيك خويش ارائه دهند.

سازمان كارگران افغانستان،‌درگذشت اين رفيق ارجمند را براي رفقاي حزب كمونيست( مائوئيست) افغانستان و قاطبه مائوئيست هاي افغانستان تسليت گفته، اعلام ميدارد كه درياي بيكران توده ها،‌مطمئنا “حفيظ” هاي ديگر فراخواهد داد. اما با اينهمه،‌ يقينا كه توده هاي انقلابي و آگاه از مرگ اين رفيق ورجاوند اندوهناك اند و ما با توده هاي ستمديده غم-شريك ايم. مراتب تسليت خويش را همچنان براي خانواده و جميع نزديكان و دوستان آن شاد-ياد تقديم ميكنيم. حفيظ با ماست. در قلب ماست. در ذهن ماست. بر زبان ماست و چون چراغي فرا راه ما،‌پيوسته ميدرخشد.

 

                                    سازمان كارگران افغانستان

                           ( ماركسيست-لنينيست-مائوئيست،عمدتا مائوئيست)

Advertisements

One thought on “در گذشت رفيق حفيظ را براي توده هاي ستمديده و مائوئيست هاي افغانستان و ساير كشورها تسليت ميگوييم

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s