یکصد و نزدهمین سالگرد تولد صدر مائوتسه دون برای پرولتاریا گیتی، سایر خلق های ستمدیده، مارکسیست-لنینیست-مائوئیست ها و سایر نیروهای مترقی مبارکباد!

یکصد و نزدهمین سالگرد تولد صدر مائوتسه دون برای پرولتاریا گیتی، سایر خلق های

ستمدیده، مارکسیست-لنینیست-مائوئیست ها و سایر نیروهای مترقی مبارکباد!

یکصد و نزدهمین سالگرد تولد صدر مائوتسه دون برای پرولتاریا گیتی، سایر خلق های ستمدیده، مارکسیست-لنینیست-مائوئیست ها و سایر نیروهای مترقی مبارکباد!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s