پیام امتنان از حزب کمونیست مارکسیست-لنینیست-مائوئیست بنگلادیش به سازمان کارگران افغانستان (مارکسیست-لنینیست-مائوئیست، عمدتا مائوئیست)

 

 

پیام امتنان از حزب کمونیست مارکسیست-لنینیست-مائوئیست بنگلادیش به سازمان کارگران افغانستان (مارکسیست-

 

لنینیست-مائوئیست، عمدتا مائوئیست)

 

رفقای حزب کمونیست مارکسیست-لنینیست-مائوئیست بنگلادیش  به مناسبت  اعلامیه سازمان کارگران افغانستان در مورد ادای دین به رفیق سراج سکدر ( خط گذار مائوئیسم

در بنگال شرقی) که از سوی سازمان کارگران افغانستان (مارکسیست-لنینیست-مائوئیست،عمدتا مائوئیست) به نشر رسیده است، پیام امتنان ارسال داشته اند. سازمان ما،  

رفقای مائوئیست را به بسیج هر چه بیشتر در دوم جنوری (سالروز شهادت رفیق سراج سکدر) فراخواند و این فراخوان را طی اعلامیه ای ، در سطح ملی و بین المللی جهت

مطالعه رفقای کمونیست به نشر سپارید.  رفقای بنگلادیشی ما ، از اعلامیه ما استقبال به عمل آوردند و پیام امتنانیه عنوانی سازمان ما ارسال داشتند. در بخشی ازامتنانیه رفقای

بنگلادیشی چنین میخوانیم:

 

” ما حصل کار شما برای ما الهام فراوانی بخشیده است. از یک سو ما ادای دین شما به رفیق سراج سکدر و اندیشه اش را شاهد ایم، و از سویی دیگر ما از شما در باره رفیق

اکرم یاری و جامعه افغانستان معلومات حاصل کرده ایم. تحلیل شما در حقیقت امر صحیح بوده است…ما سند {ارسالی شما} را عنقریب به زبان بنگالی ترجمه خواهیم نمود…”

 

سازمان ما، متن اصلی سندی را که به رفیق سراج سکدر پرداخته شده است، و به زبان انگلیسی میباشد، در وبسایت رسمی خویش به نشر سپاریده است. رفقای حزب کمونیست

مارکسیست-لنینیست-مائوئیست بنگلادیش نیز  آن سند را در وبسایت حزب خویش  به نشر رسانیده اند که آنرا میتوانید در آدرس انترنتی ذیل شان، بدست آورید:

 

http://sarbaharapath.com/?p=322

 

سازمان کارگران افغانستان(مارکسیست-لنینیست-مائوئیست،عمدتا مائوئیست) از همان بدو تشکیل حزب کمونیست مارکسیست-لنینیست-مائوئیست بنگلادیش با آن حزب

مناسبات رفیقانه مبنی بر انترناسیونالیسم پرولتری داشته است و سابقه این مناسبات با رفقای بنگلادیشی فراتر و پیشتر از آن، با حزب پرولتاریایی بنگال شرقی(گروه اتحاد

مائوئیستی)/بنگلادیش بوده است ما با رفقای (گروه اتحاد مائوئیستی) مناسبات رفیقانه و انترناسیونالیستی داشتیم و نامه ارسالی ما به آن رفقا که فتح باب این مناسبات بود،

هنوز در صفحه اصلی وبسایت آن گروه موجود است. در حقیقت، ثمره تلاش آن رفقا بود که منجر به وحدت اصولی بخش قابل ملاحظه از مائوئیست های بنگلادیش گردیده و

ماحصل آنرا در اول می سال 2012 میلادی در تشکیل حزب کمونیست مارکسیست-لنینیست-مائوئیست بنگلادیش شاهد بودیم. سازمان ما از نخستین سازمانهایی بود که رفقای

بنگلادیشی از تشکیل حزب جدید خویش مطلع اش ساختند. نیز سازمان ما از نخستین تشکلات بین المللی بود که پیام تبریکیه عنوانی رفقای بنگلادیشی به مناسبت تشکیل حزب

کمونیست در آن کشور ارسال داشت

ادامه این مناسبات کمونیستی را به تاریخ 26 دسامبر 2012 میلادی باید پی گرفت. ما با حزب کمونیست مارکسیست-لنینیست-مائوئیست و (9) حزب و سازمان دیگر، اعلامیه مشترک بین المللی را در دفاع از مائوئیسم و تقبیح رویزیونیسم و سنتریسم به نشر سپاریدیم. طی آن اعلامیه بین المللی، مبارزه به منظور تشکیل یک مرکزیت بین المللی

مائوئیستی را مطرح کردیم.

 

تازه ترین ثمره مناسبات دو جانبه میان ما، اعلامیه منتشره ما و اینک  امتنانیه سرشار از روحیه انترناسیونالیستی آن رفقا ( به تاریخ  دوازدهم جنوری 2013) است.

انقلاب افغانستان و بنگلادیش هر دو اجزاء  انقلاب جهانی پرولتاریایی بوده، و حوزه استراتیژیک جنوب آسیا که اینک به یکی از کانون های اصلی انقلاب جهانی مبدل شده است،

این دو کشور را نیز در بر میگیرد. از این رو است که تقویت، استحکام و تداوم اصولی مناسبات رفیقانه و انترناسیونالیستی میان رفقای این دو کشور، از اهمیت بین المللی و

استراتیژیک برخوردار میباشد. روی این ملحوظ است که ما از امتنانیه رفقای بنگلادیشی سپاسگذاری میکنیم و هم-آوا با مائوئیست های سراسر جهان،  شعار میدهیم:

 

                                          زنده باد مارکسیسم-لنینیسم-مائوئیسم عمدتا مائوئیسم!

 

                                                   جنگ خلق تا کمونیسم!

                                      

                                   

                                      

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s