سپاس از مرکزیت مارکسیست-لنینیست-مائوئیست بلژیک

سپاس از مرکزیت مارکسیست-لنینیست-مائوئیست بلژیک

رفقای مرکزیت مارکسیست-لنینیست-مائوئیست بلژیک که پیوسته در پخش و بازپخش اسناد مهم جنبش کمونیستی بین المللی فعال بوده اند، و مواضع محکمی در مبارزه در برابر سنتریسم اتخاذ کرده اند، به باز نشر اسناد سازمان کارگران افغانستان نیز اقدام ورزیده اند.

اینک  آنها سند جدید ما تحت عنوان ( پراچندا یا موهن بیدیا “کیرن” هر دو به معنای رویزیونیسم بیشتر اند) را به گونه ی برگردان به فرانسوی، به نشر رسانیده اند. با نشر این سند، آنها یکبار دیگر به اثبات رسانیده اند که مبارزه بر ضد سنتریسم مرز و زبان نمی شناسد. این مبارزه، عمیقا خصلت انترناسیونالیستی پرولتری داشته، و در هر کجایی که باشیم باید با سلاح مائوئیسم در برابر سنتریسم و سایر مظاهر رویزیونیسم صف آرایی کنیم.

از احساس انترناسیونالیستی و موضع اصولی شان سپاس به عمل می آوریم.

جهت دستیابی به متن فرانسوی متشره شان، به پیوند زیر از وبسایت شان مراجعه کنید:

http://www.centremlm.be/index.php?id=184

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s