سپاس از همبسته گی انترناسیونالیستی حزب کمونیست-مارکسیست-لنینیست-مائوئیست فرانسه

سپاس از همبسته گی انترناسیونالیستی حزب کمونیست-مارکسیست-لنینیست-مائوئیست

فرانسه

رفقای حزب کمونیست مارکسیست-لنینیست-مائوئیست فرانسه نیز همانند سایر نیروهای کمونیست ضد رویزیونویست و همانند سایر نیروهایی که مبارزه در برابر سنتریسم را از اولویت های مبارزه در راستای دفاع از، و به کرسی نشاندن مائوئیسم میدانند، از اعلامیه ما تحت عنوان ( پراچندا یا موهن بیدیا “کیرن” هر دو به معنای رویزیونیسم بیشتر اند) که به زبان انگلیسی در سطح بین المللی به نشر رسیده است، حمایت نموده اند. رفقای فرانسه متن اعلامیه ما را با دیزاین و تنقیح زیبا، در وبسایت رسمی خویش “راه شیری” به نشر رسانیده اند. ما از احساس انترناسیونالیستی و موضع اصولی شان سپاسگذاری میکنیم.

نشر ایشان  را در پیوند زیر بدست آورده میتوانید:

http://voie-lactee.fr/owa-mlm-pm-either-prachanda-or-mohan-baidya-kiran-means-more-revisionism

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s