پاسخ به حملات خصمانه رویزیونیستهای دون صفت «سازمان انقلابی»

( بخش دوم)

 

«سازمان انقلابی افغانستان- ساا-» دربخش(5) نوشته اش مدعی شده است که:” مخرج مشترک سازمان کارگران افغانستان، شورش وپولاد” اعتراض به همکاری مابا”پورتال افغانستان آزاد- آزاد افغانستان” است”.

گردانندگان«ساا» دراین موردادعای بی بنیادومضحکی رامطرح کرده اند. درحالیکه مادرابتداهمکاری آنهاراباسایت«افغانستان- آزاد» به این دلیل مورد نقد قراردادیم که آنها خودرا یک تشکل “انقلابی”(م-ل-ا) معرفی کرده ومدعی شده بودند که ازرویزیونیسم”سه جهانی” وتسلیم طلبی”سازمان رهائی”گسست کرده وگذشته ای انحرافی خودراهرچه بیشترنقد خواهند کرد. اما با ملاحظه ای چگونگی  برخورد به گذشته سیاسی ونظرات ومواضع کنونی شان، درنظروعمل ثابت شد که آنها به همان راه سابق شان(که طی سی وپنج سال گذشته رفته بودند)، روان هستند. ودیگربرای ما تردیدی باقی نماند که همکاری آنها با سایت”افغانستان آزاد” وهم فکری آنها باموسوی وهمپاله هایش هم براساس خط ایدئولوژیک- سیاسی انحرافی(رویزیونیستی واپورتونیستی) شان صورت می گیرد. ازاینها سوأل می نمایم که آیا همکاری با موسوی ومیرویس محمودی  این فحاشهای توطئه گروجاسوس راچه نام می گذارید؟ ونیزهمکاری باسایت” افغانستان-آزاد” که ازطریق آن برجنبش انقلابی پرولتری(م-ل-م) حملات خصمانه صورت می گیرد ومیرویس محمودی ازاین طریق نام وهویت مرا به استخبارات امپریالیستی وارتجاعی معرفی کرده وشنیع ترین وغیرانسانی ترین فحاشیها رابرمن حواله می نمایند. آیا این عمل وی خیانت نیست؟ بدون شک که خیانت است. آیا همکاری با چنین “وبسایت” ای که وسیله ای جاسوسی وفحاشی علیه فعالین جنبش انقلابی پرولتری وتوطئه گری وتخریبکاری علیه جنبش انقلابی پرولتر،جزخیانت چیزدیگری می توان  نام گذاشت؟! که هرگزنه! درنتیجه همینکه شما این جاسوسیها وفحاشیهای کوچه بازاری وتوطئه گریها وجعلکاریها وده هانوع ناسزاگوئی راکه توسط موسوی ومیرویس محمودی این دوعنصراپورتونیست وخاین وجاسوس وفاقد شرافت واخلاق انسانی علیه من ودیگرفعالین جنبش انقلابی پرولتری(م-ل-م) انجام می دهند، مورد تائید قرارمی دهید؛ صرف نظرازدیگرمواضع ونظرات رویزیونیستی واپورتونیستی تان؛ همین همکاری ورفاقت شما با این دوعنصرجاسوس یک موضع اپورتونیستی است. زمانی “ساما” به دولت مزدورخلقی پرچمیها وسوسیال امپریالیستهای روسی تسلیم شد وبا پول وسلاح وهمکاریهای استخباراتی خاد و(ک گ ب) علیه جبهات گروه های ارتجاعی اسلامی جنگید وتوده های مردم راازسنگردولت مزدورواشغالگران روسی بقتل رساند؛ آیا این عمل آنها ضدانقلابی وخیانت ملی وخیانت به خلق نبود؟ که حتماً بود!.صرف نظرازمنجلاب رویزیونیسم”سازمان رهائی”؛همینکه این سازمان درکنفرانس”بن”شرکت کرد وبه پای معاهده وطن فروشانه وننگین”بن” امضاء کردواشغال نظامی وتسلط استعماری کشورراتوسط امپریالیستهای امریکائی وناتومورد تائید قرارداد وبا دولت دست نشانده همکاری نمود، که خیانت آشکاربه خلق ومیهن محسوب می شود. وقتی ما این انحرافات را نقدکردیم؛ مورد حملات اپورتونیستی وخاینانه “ساما- ادامه دهندگان” و”سازمان انقلابی” قرارگرفتیم. وهمین حملات خاینانه وفحاشیها وجاسوسیهای موسوی ومیرویس محمودی ازطریق وبسایت جاسوسی وفحاشی(“افغانستان-آزاد”)هم مورد تائید”ساا” قراردارد.

“سازمان انقلابی”می نویسد:” ازهمکاری ما با این پورتال خشم پولاد برافروخته شده است”.

“ساا” می خواهد با نیرنگ بازی اپورتونیستی حقایق راتحریف کند واذهان خوانندگان را ازموضوع اصلی یعنی فحاشیها وجاسوسیهای موسوی ومیرویس محمودی علیه من ودیگرفعالین جنبش انقلابی پرولتری(م-ل-م) ازطریق این”پورتال”، منحرف سازد. درحالیکه تا زمانی ماهیت اصلی سایت” افغانستان -آزاد” وهمچنین ماهیت ایدئولوژیک – سیاسی مجریان آن خاصتاً موسوی برملا نه شده بود؛ ما آنرا منحیث یک نشریه ای که درسطحی به پخش افکارآزادیخواهانه کمک می نماید، فکرمی کردیم وچند نوشته هم به این”سایت” فرستادیم. زمانی درباره سابقه ضدانقلابی وخاینانه موسوی آگاهی حاصل کردیم وازطرف دیگراین سایت به تریبون ای برای حملات اپورتونیستی موسوی علیه(م-ل-م) مبدل شد، رابطه با موسوی و این “سایت” را قطع کردیم. بعداًبوضوح مشخص شد که هدف اصلی  مجریان این “سایت” نه “مبارزه ضدامپریالیستی”(چنانکه به ظاهرمدعی آن بودند) که  تخریبکاری وتوطئه گری وحملات خاینانه علیه جنبش انقلابی پرولتری( م-ل-م) وفحاشی وجاسوسی علیه فعالین این جنبش بوده وماهیتاً یک سایت ضدانقلابی وضدکمونیستی است که به امپریالیسم وارتجاع خدمت می کند.صرف نظرازدیگرمسایل سیاسی متصدیان این سایت؛ اینها حتی اخلاق انسانی را هم رعایت نکردند وبه چنین “نوشته های” خاینانه وفحاشیهای لومپنانه وغیرانسانی، توطئه گری وجاسوسی ازطریق این سایت اجازه ای نشردادند. جریان نشان می دهد که متصدیان این سایت ودیگرشرکای رویزیونیست واپورتونیست آنها(“ساما- ادامه دهندگان” و”سازمان انقلابی” وعناصری از”ساوو-املا”) پلان شده دوعنصرلومپن واوباش را(که سابقه جاسوسی به رژیم مزدورخلقی پرچمی ها وسوسیال امپریالیستهای روسی دارند واکنون به امپریالیستهای غربی وارتجاع مزدورآن جاسوسی می کنند وفاقد اخلاق وشرافت انسانی هستند) به صحنه آورده تا علیه فعالین جنبش انقلابی پرولتری(م-ل-م) فحاشی وجاسوسی کنند.ملاحظه می شود که وجه مشترک همه این گروه ها وافراد؛ایده هاوافکارارتجاعی وضدانقلابی وضدکمونیستی آنهاست که هدف دارند تا جنبش انقلابی پرولتری را تخریب نمایند وازاین طریق به امپریالیسم وارتجاع بین المللی خدمت می کنند.     

درصفحه دوم این بخش می خوانیم:”… بحث مهمتراینست که چرا” مائوئیستها”و”عمدتامائوئیستها” و”پولاد” ازهمکاری ما با پورتال رنج می برند؟”.

ذکراین عبارت هرچه بیشترساده انگاری ویا هم نیرنگبازی سیاسی گردانندگان”ساا” را بنمایش می گذارد. درحالیکه مسئله اصلی دراینجاخط مشی نشراتی این”پورتال”وماهیت ایدئولوژیک-سیاسی وعملکردارتجاعی وضدانقلابی گردانندگان آن است که به تخریب وتوطئه گری علیه جنبش انقلابی پرولتری(م-ل-م) وجاسوسی وفحاشی علیه فعالین این جنبش ادامه می دهند و”ساا”و”ساما-ادامه دهندگان” وعناصراپورتونیست دیگری ازاین طریق توطئه های خاینانه شانراعلیه جنبش انقلابی پرولتری(م-ل-م) به پیش می برند. و”ساا” می خواهد با برخوردهای عامیانه وبه شیوه های مکانیکی توجه افراد عامی را ازاصل موضوع منحرف سازد.

“ساا” به ادامه می نویسد:” اینکه این پورتال” سایت دوسره استخباراتی است وگردانندگان آن ازپشت برکمونیستها خنجرمی زنند، نه ما چنین باوری نداریم. ما تلاش می کنیم تا حد توان این جبهۀ فرهنگی ضداستعماروامپریالیسم وضددولت پوشالی وطالبان را تقویت کنیم”.

آقایان! شما که این همه تخریبکاریها وتوطئه گریها وخیانت وجاسوسی وفحاشیهای رذیلانه ای که دراین سایت توسط عناصرجاسوس خادوجواسیس استخبارات امپریالیستی وارتجاعی(موسوی ومیرویس محمودی) علیه جنبش انقلابی پرولتری وفعالین آنرادرنظرنمی گیرید، این خود ثبوت دیگری براین امراست که نه تنها آنهارا تائید می کنید که جبونانه درعقب این توطئه های خاینانه وجاسوسی  نیزقراردارید.این موضع تان یک باردیگرماهیت خط ایدئولوژیک- سیاسی رویزیونیستی واپورتونیستی وتسلیم طلبانه وشارلتان مآبی شمارا باثبات می رساند. وبی شرمانه به لنین بزرگ متوسل می شوید ودرسایت ” افغانستان – آزاد”(این گند ارتجاع وضدانقلاب ومرکزجاسوسی) درجستجوی”متفقین” تان هستید.همین نظرشما تحریف گفته های لنین است که هراپورتونیست ورویزیونیستی آنرا انجام می دهد.

“ساا” به ادامه می نویسد:” دراین پورتال با نام مبارزینی برمی خوریم که هم سالهای سال به خاطرآزادی انسان رزمیده اند، زندان دیده اند، شکنجه شده اند، زخم برداشته اند واکنون هم با صدای رسا علیه اشغال می نویسند وفریاد می زنند. و….مسروریم که ایشان را به حیث هواداران درکنارخود داریم”.

 این مسئله مبرهن است که همه رویزیونیستها واپورتونیستهابه پدیده ها وقضایا براساس جهان بینی شان نگریسته وآنهارابرهمین مبنا مورد تحلیل وارزیابی قرارمی دهند.این نظر”ساا” درباره پورتال “افغانستان آزاد”(بخوان تریبون جاسوسی وفحاشی)وماهیت فکری وسیاسی مجریان آن خاصتاً موسوی، ماهیت خط ایدئولوژیک- سیاسی”«مبارزین» هوادارش راهم معرفی می نماید.”ساا” دراینجا خصوصاٌ به عنصر(عناصر)معینی اشاره دارد که اضافه شدن همین قماش هواداران به صف”ساا” امرعادی است. اینکه هرچه زودترنقاب اپورتونیستی آن افتاد وچهره واقعی وی آشکارومشخص گردید،امرخوبی است. زیرا انواع اپورتونیسم ورویزیونیسم درماهیت ازهم تفاوتی ندارند.این قماش عناصرهرقدردرلفظ کاذبانه وشیادانه فریاد«آزادی واستقلال» سربدهند وژستهای «ضدامپریالیستی وضدارتجاعی» بگیرند؛ اما بالآخره درجایگاه اصلی شان، یعنی منجلاب اپورتونیسم وخصومت ورزی وتوطئه گری  علیه جنبش انقلابی پرولتری وفعالین آن قرارمی گیرند، که گرفتند. تشکیل همین جبهه ای ضدانقلابی کنونی که عناصری خاین وجاسوس(موسوی میرویس محمودی) را موظف ساخته است تاعلیه جنبش انقلابی پرولتری(م-ل-م) به سطح کوچه وبازارفحاشی کنند وباربارنام وهویت وآدرس من را برای استخبارات امپریالیستی وارتجاعی افشا کنند؛ خود ناشی ازماهیت رویزیونیستی اپورتونیستی اعضای این جبهه ضدانقلابی است.ملاحظه می شود که “ساا” “ساما- ادامه دهندگان” وعناصر«ساوو» ئی حس انتقام جوئی شدیدی نسبت به جنبش انقلابی پرولتری(م-ل-م) داشته ودارند واکنون عمق این خصومت ورزی وانتقامجوئی برملاشده است. آیا همین اعمال ارتجاعی وخاینانه ای این گروه ها خنجرزدن برجنبش انقلابی پرولتری(م-ل-م) ازپشت نیست؟ که هست! این منتهای بی شرافتی وبی وجدانی  افراد وگروه های است که درپاسخ به منتقدین ومخالفین سیاسی شان متوسل به حربه جاسوسی وفحاشی وتوطئه گری وجعلکاری می شوند. و”ساا” اکنون خود به آن اذعان می نماید.آیا ازجاسوسی به امپریالیسم وارتجاع خیانت بدتری هم هست؟ این کارازجمله وظایف عناصرضدانقلابی خود فروخته ونوکرامپریالیسم وارتجاع است. ومیرویس محمودی این عنصرفرومایه عمل خاینانه جاسوسی راباافتخارانجام داده وآنرا انجام وظیفه” انقلابی” اش می داند واپورتونیستها ورویزیونیستهای”سازمان انقلابی و”ساما- ادامه دهند گان”وعناصراپورتونیست”ساوو”ئی محرک ومشوق اصلی این عنصرحقیروهرزه هستند. فحاشی ودشنامهای رکیک کارعناصرلومپن واوباش وفرومایه وپست فطرت است که شخصیتی جریحه دارداشته ودچاربیماری روانی هستند ودرسیاست کارافراد وگروه های ارتجاعی وضدانقلابی ورشکسته است که برای ضربه زدن به منتقدین ویا مخالفین سیاسی شان به فحاشی وجاسوسی متوسل می شوند. صرف نظرازمنجلاب رویزیونیسم واپورتونیسم”ساا” که چند دهه درآن غرق است؛ درهمین بخش “نوشته ” اش ازیک طرف به دفاع ازموسوی ووبسایت” افغانستان- آزاد” برمی خیزد وازطرف دیگرشیادانه سعی می کند تا رویزیونیسم واپورتونیسم خودرابا توسل به نقل وقولهای ازلنین ومائوتسه دون پرده پوشی نماید. این همان  رویزیونیسم مسلکی این آقایان است که شیادانه درلفظ صحبت از”انقلاب” دارند وعمل ضدانقلابی انجام می دهند.

ما درابتدا تصورمی کردیم که شاید “ساا” ازلجنزاررویزیونیسم” سه جهانی” گسست کرده ومی خواهد درصف جنبش انقلابی پرولتری قرارگیرد! وتصورمی کردیم که ممکن است اینها نسل جوانتر” سازمان رهائی” باشند که با استفاده ازفضای نسبتاً بازانترنتی به آثارجنبش کمونیستی بین المللی ونشرات جنبش انقلابی پرولتری کشوردسترسی پیداکرده وسطح آگاهی ایدئولوژیک- سیاسی آنها ارتقاء یافته وبا درک حقایق بالآخره راه خودراازخط رویزیونیستی “سازمان رهائی” جداکرده اند! زیرا بنابراختناق واستبداد تشکیلاتی حاکم بر” سازمان رهائی” چنین امکانی برای اعضای آن میسرنبود. وما هم تا مدتی به صلاح دیدیم تا انتظاربکشیم که اینها ممکن ازگذشته ای رویزیونیستی شان گسست واقعی بنمایند. واین آرزوی نیکی بود ازجانب ما برای “ساا”. ولی برعکس نه تنها اسناد سابقه “ساا” که بلکه همین اراجیف نامه اخیرآنها زیرنام” دن کیشوت های «مائوئیست»…..” یک باردیگرثابت ساخت که اینها درهمان نظروموضع رویزیونیستی واپورتونیستی شان قراردارند وهمان رویزیونیستهای کهنه کارمسلکی هستند که فقط با رهبری کنونی «سازمان رهائی» مشکل پیداکرده اند؛ نه با خط رویزیونیستی وضدانقلابی« سازمان رهائی». وکما فی السابق سرسختانه درهمان موضع دشمنی با جنبش انقلابی(مارکسیستی- لنینیستی–مائوئیستی)قراردارندومانندرویزیونیستهای چینی،رویزیونیستهای خروشچفی ودگمارویزیونیستهای خوجه ای تشنه بخون سازمانها وگروه های هستند که ازدست آوردهای انقلاب کبیرفرهنگی پرولتاریائی دفاع نموده و”مائوئیسم” رامرحله تکاملی (مارکسیسم- لنینیسم) دانسته وعلم انقلاب خودرا(م-ل-م) پذیرفته اند. واینکه این آقایان کوچکترین اعتراضی به اعمال خاینانه وضدانقلابی موسوی ومیرویس محمودی ندارند وسایت جاسوسی وضدانقلابی وضدکمونیستی” افغانستان- آزاد” را ارگانی می داننند که بقول آنها« مطمئن ترین وانقلابی ترین» هواداران شان درآن جمع شده اند؛ یک باردیگرماهیت رویزیونیسم”سه جهانی” شانرا برملا کردند. دیگرهیچ تردیدی باقی نمی ماند که اینها همان رویزیونیستهای” سازمان رهائی” هستند که رنگ ولعاب تازه بررخسارشان مالیده اند وتلاش می کنند تابزعم شان  به نعش متعفن رویزیونیسم”سه جهانی” ” جان تازه” به دمند که خواب است وخیال است ومحال است وجنون. وبا دیگرهمپاله های اپورتونیست ورویزیونیست شان علیه جنبش انقلابی پرولتری(م-ل-م) قرارگرفته وازاین طریق به امپریالیسم وارتجاع جهانی خدمت می کنند. “ساا” ودیگررفقایش  این حمله های خاینانه وفحاشیهای رذیلانه را علیه جنبش کمونیستی انقلابی به دوطریق انجام می دهند. یکی توسط گروه لومپن واوباش جاسوس وفحاش ( موسوی ومیرویس محمودی) تا نام وهویت وآدرس فعالین جنبش انقلابی را به استخبارات امپریالیستی وارتجاعی افشا کنند وبه سطح فرومایه ترین لومپنها واوباشها فحاشی کنند ودیگری ازطریق سیاه کردن چند ورق پاره وتمسک به رهبران بزرگ پرولتاریای جهان وذکرچند نقل وقول ازآنها تا بدین وسیله عناصربی خبررا اغوا کنند. اینست جوهرحقیقی اینها، یعنی رویزیونیسم اصلاح نا پذیرکه سوگند خورده اند تاازهرطریق ممکن ازجنبش انقلابی پرولتری( م-ل-م) انتقام بگیرند.

«سازمان انقلابی» درصفحه سوم همین بخش چنین می نویسد:” ….«شورشی» ها و«پولاد» به تریبون های ضداشغال اهمیت قایل نیستند، آنان درصدد تقویت جبهۀ ضد امپریالیستی نیستند وراستی چراباید باشند، وقتی وظیفه اصلی«مائوئیستها ها» را مبارزه علیه«ستمگری پشتونها» وجنبش انقلابی افغانستان تشکیل بدهد!!”.

گردانندگان «ساا» دروغگوئی واتهام زنی رابه سرحد مفتضحانه ای آن رسانده اند. آقایان!فقط درهمین مورد دروغهای تان توجه کنید: زمانی که «سازمان رهائی» ، یعنی شما درسالون کنفرانس”بن” برسرمکانیزم تشکیل دولت دست نشانده امپریالیستهای اشغالگروچگونگی تقسیم چوکیهای آن با باندهای ارتجاعی اسلامی، ملیشه های مزدورروسی ، خلقی پرچمیها این همه گروه های خاین، جانی وقاتل مردم افغانستان ودیگرگروه های ارتجاعی خادم امپریالیسم منجمله حزب «افغان ملت» ومشتی تکنوکرات خودفروخته واستعمارزده مشغول چانه زنی بودید؛ تشکلات  وافراد مختلف مربوط به جنبش انقلابی پرولتری(م-ل-م) با دیگرگروه ها وافراد مترقی وآزادی خواه دربیرون عمارت محل “کنفرانس بن” اعتراضات شدید خودراعلیه توطئه های خاینانه امپریالیستهای اشغالگروتمام نیروها وگروه های خاین ووطن فروش که دراین “کنفرانس” استعماری شرکت داشتند، اعلام کردند وتظاهرات براه انداختند وبرعلیه اشغال نظامی وتسلط استعماری کشورتوسط امپریالیستهای امریکائی وناتووعلیه امضای معاهده ننگین واسارت آور”بن” شعارمی دادند. وبرخلاف درهمانجا هم اپورتونیستهای تسلیم طلب “ساما” و”رهائی” بادیگرهمپاله های اپورتونیست وتسلیم طلب شان برله اشغال کشوروتدویرکنفرانس اسارت آور”بن” گلوپاره می کردند که ما چهره های پلید این تسلیم طلبان وانقیاد پسندان رادرهمان روزافشا نمودیم. همین بخشهای مختلف مربوط به جنبش انقلابی پرولتری(م-ل-م) بادیگرافراد وگروه های مترقی وآزادی خواه به منظورپیشبرد مبارزه ضدامپریالیستی وضد ارتجاعی(درشرایط خاص افغانستان طی دوازده سال اخیر،اشغال نظامی وتسلط استعماری امپریالیستها وحاکمیت دولت دست نشانده) تشکلی رابنام”جبهه متحد ضدامپریالیسم وضدارتجاع” ایجاد کردند که ارگان نشراتی آن ” 7 اکتوبر” نام داشت. وهمچنین ازطریق تشکل های شان طی دوازده سال اخیرعلیه امپریالیستهای اشغالگرودولت مزدورآن درداخل وخارج کشورمبارزه کرده اند. واینکه شما آنرا انکارمی کنید، بخود شما مربوط است. ودراینجا ماهیت ومشخصات “جبهۀ ضدامپریالیستی”مورد نظرشما هم مشخص است.که اعضای «مطمئن»  و«انقلابی»  آنراهم ازپورتال جاسوسی وفحاشی” افغانستان- آزاد” برگزیده اید.

“سازمان انقلابی”  اتهام می زند که وظیفه اصلی «مائوئیستها» را مبارزه علیه«ستمگری پشتون ها» و «جنبش انقلابی افغانستان» تشکیل می دهد. درحالیکه هیچ گونه توضیحی درزمینه نداده ونه هم مشخص می سازد که “مائوئیستها”علیه ستمگری کدام  طبقات ازپشتون ها “مبارزه” می کنند! زیراپشتونها یک ملیت هستند واین ملیت ازطبقات تشکیل شده است، طبقات خلق وطبقات ضد خلق.وکمونیستهای انقلابی(م-ل-م) برای نجات توده های خلق همه ملیتهای کشورازشرحاکمیت وستم واستثمارطبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادوروقطع سلطه امپریالیسم وتشکیل دولت دموکراتیک خلق وایجاد جامعه سوسیالیستی مبارزه می کنند. منشأ اصلی شئونیسم وستم ملی شئونیستی هم طبقات حاکم ملیت پشتون هستند. وتوده های خلق ملیت پشتون ازاین شئونیسم متاثراند. انواع ستمگری درجامعه ناشی ازستم طبقاتی وستم ملی امپریالیستی است؛زیراستم واستثمارازخصلت طبقات حاکم ارتجاعی وامپریالیسم است. ودربرابرشئونیسم عظمت طلبانه ملیت پشتون؛ ناسیونالیسم وتنگ نظری ملیتهای تحت ستم نیزوجوددارد که باید علیه آن مبارزه شود. محوستم ملی شئونیستی وهرنوع ستم وبی عدالتی درجامعه مربوط به پیشرفت وتکامل مبارزه طبقاتی انقلابی است. بعبارت دیگرمنوط به حل تضاد اساسی جامعه است، یعنی باسرنگونی حاکمیت طبقاتی طبقات ارتجاعی استثمارگروستمگروقطع سلطه امپریالیسم(درشرایط کنونی قطع تسلط استعماری امپریالیستهای امریکائی وناتوومتحدین آن وسرنگونی دولت دست نشانده آنها) وسرنگونی فئودالیسم وکمپرادوریزم وقطع کامل سلطه امپریالیسم ازکشوربوسیله مبارزات انقلابی توده های خلق تحت رهبری یک حزب کمونیست انقلابی وپیروزی انقلاب دموکراتیک نوین وتاسیس دولت دموکراتیک خلق تحت رهبری طبقه پرولتاریاوایجاد دیکتاتوری پرولتاریا وتشکیل جامعه سوسیالیستی، ازبین می روند. رفیق مائوتسه دون می گوید:”…. بدین جهت باید حتماً بین ملت خان(هان) واقلیتهای ملی مناسبات حسنه حکمفرماباشد، کلید حل این مسایل رفع شئونیسم عظمت طلبانه ملت خان است. درعین حال ناسیونالیسم محلی درآنجائیکه بین اقلیتهای ملی دیده می شود باید برطرف گردد. چه شئونیسم عظمت طلبانه ملت خان، چه ناسیونالیسم محلی، هردودرخلاف جهت وحدت ملیتها سیرمی کنند. این یکی دیگرازتضادهای درون خلق است که باید برآن فایق آمد….” (جلد پنجم آثارمنتخب مائوتسه دون).

 اما دراین مورد باید تذکردهم که : نظروموضع ما(“گروه پیکاربرای نجات خلق افغانستان(م-ل-م)”) درباره “ستم ملی شئونیستی” وچگونگی مبارزه علیه آن و”مسئله ملی” درکشوروراه حل مترقی  آن کاملاً روشن است. دراینجا با جرئت می توانم بگویم که درطول دوران مبارزه ای مادر”سازمان پیکاربرای نجات افغانستان”،”سازمان پیکاربرای نجات افغانستان(اصولیت انقلابی پرولتری)” وبعد ازآن” گروه پیکاربرای نجات خلق افغانستان(م-ل-م)” دراین زمینه  نظروموضع اصولی داشته ایم. این مسایل دراسنادما درج بوده ودرجنبش انقلابی پرولتری(م-ل-م) ودیگرجریانات مترقی کشورموجود اند وخوانندگان خاصتا نسل جدیدازهواداران جنبش انقلابی پرولتری( م-ل-م) وجنبش مترقی می توانند آنهارامطالعه نمایند.زیرارویزیونیستهای«سازمان انقلابی» ودیگرگروه های رویزیونیست واپورتونیست همسنخ آن وجود جنبش انقلابی پرولتری(م-ل-م)”راافغانستان انکارمی کنند. وپذیرش حقیقت وجودی این جنبش برای انواع رویزیونیستها واپورتونیستها مشکل است. ودرتمام دوره های تاریخ جنبش بین المللی کمونیستی؛ رویزیونیستها واپورتونیستهای رنگارنگ سعی کرده اند تاحقیقت کمونیسم انقلابی راتحریف وکتمان کنند. چیزی که “ساا” وهمپاله هایش طی حدود چهاردهه انجام داده واکنون با وقاحت تمام انجام می دهند. اما موضوعی که دراین موردقابل بحث جدی است که “ساا” به این مسئله ازدید طبقاتی نگاه نمی کند ومارامتهم به مبارزه علیه «ستمگری پشتون ها» می نماید.”ساا” دراینجا بجای ملیت پشتون کلمه “پشتون ها” رابکاربرده است وبین طبقات خلق وطبقات ضد خلق درملیت پشتون تمایزی قایل نیست وازموجودیت ستم ملی شئونیستی درکشورانکارمی نماید.همین دید وموضع ناشی ازمنجلاب رویزیونیسم «ساا» است. چنانکه طبقات ارتجاعی حاکم ملیت پشتون همواره پدیده”ستم ملی شئونیستی” راانکارکرده و”مسئله ملی” رادرکشورقبول ندارند.همچنین دراراجیفنامه وفحشنامه های که”ساا”وهمپاله هایش برای میرویس محمودی دیکته می کنند سراپادارای افکارونظرات ارتجاعی نژادپرستانه وشئونیستی اند،که بیانگرباتلاق رویزیونیسم واپورتونیسم آنهاست.  

اما درمورداینکه«ساا» می گوید که «وظیفه اصلی”مائوئیستها” مبارزه علیه جنبش انقلابی افغانستان است»: چنانکه قبلاًهم تذکردادم ازآنجاییکه قماشهای مختلف رویزیونیستها واپورتونیستها حقیقت وجودی جنبش انقلابی پرولتری(م-ل-م) را انکارمی کنند ورویزیونیسم واپورتونیسم خودرا« انقلاب» جامی زنند.دراینجا”ساا”با کمال پرروئی “جمع”رویزیونیست واپورتونیست وتسلیم طلب خودرا«جنبش انقلابی افغانستان» می خواند.این ازخصوصیات وخصایل همه همه انواع رویزیونیسم واپورتونیسم درطول تاریخ جنبش بین المللی کمونیستی بوده است ودرآینده نیزخواهد بود. وتا زمانی که طبقات وجوامع طبقاتی وجود داشته باشند مبارزه کمونیستهای انقلابی علیه انواع رویزیونیسم(کمونیسم دروغین) ادامه خواهد داشت.

“سازمان انقلابی” درصفحه سوم بخش(5) می نویسد:”… به آقای «پولاد» باید گفت که تا هنوزندیده ایم که رفیق عزیزما «موسوی» علیه جنبش انقلابی افغانستان تخریبکاری وتوطئه گری کرده باشد…”.

آقایان!ما هم ازشما چنین انتظاری نداشته ونداریم که تخریبکاریها وتوطئه گریهاو فحاشیهاوجاسوسیهای خاینانه موسوی ومیرویس محمودی راعلیه جنبش انقلابی پرولتری وفعالین آنرا به پذیرید. بلی! رفیق عزیزشما موسوی ودیگرهمپاله اش میرویس محمودی هیچگاهی علیه رویزیونیسم واپورتونیسم درافغانستان ودرسطح جهان تخریبکاری وتوطئه گری وفحاشی نکرده ونمی کند.درکجای تاریخ  رویزیونیستها واپورتونیستهابه رویزیونیسم واپورتونیسم خود اذعان کرده اند که شما اذعان کنید! شما مسخرگی براه انداخته اید وهرچه بیشترخودرامفتضح می کنید. واین مورد دیگری درثبوت رویزیونیسم واپورتونیسم شماست. درحالیکه این موضوع برای عادی ترین افراد هم قابل درک وفهم است.

“ساا” می نویسد:”… وازچیزی که شما بنام  جنبش انقلابی پرولتری(م-ل-م) کشور» صحبت می کنید، با تأسف نه تنها ما، بلکه تعداد زیادی ازشعله ای ها ازموجودیت آن درداخل خبرندارند واگر منظورخودتان، «مائوئیست ها»،«حزب» و«کارگران» باشند، دراین صورت جعلکاری می کنید، چون اینها مربوط به کشورنیستند ودرغرب لمیده اند….».

دراین پراگراف چند مورد قابل مکث وجود دارند: آقایان! 1- این یک تصادف نیکی است که شما وهمسنخان شما ازنام وهویت فعالین جنبش انقلابی پرولتری( م-ل-م) بی اطلاع هستید ویا آنهارانمی شناسید؛ ورنه مانند رفیق عزیزتان موسوی ومیرویس محمودی این جاسوسهای حرفه ای براساس وظیفه “مقدس” شان آنهارابه استخبارات دولت مزدوروامپریالیستهای اشغالگروگروه های ارتجاعی اسلامی وخلقی پرچمیها معرفی می کردید. 2- برخلاف موارد قبلی دراین نوشته ای تان که چندین بارازحقیقت وجودی جنبش انقلابی پرولتری(م-ل-م) درافغانستان انکارکرده اید؛ ولی دراینجا ازگفته ای شما چنین استنباط می شود که شما وتعداد زیادی ازشعله ایها درافغانستان ازوجود جنبش انقلابی پرولتری( م-ل-م) خبرندارید ومی گوئید که اینها مربوط به کشورنیستند. باین عبارت که جنبش انقلابی پرولتری(م-ل-م) که ما ازآن صحبت می کنیم، بقول شما درافغانستان فعالیت ندارد که به نحوی به موجودیت آن درخارج کشوراذعان می کنید! اما نابخردانه مرا به “جعلکاری” متهم می کنید، درحالیکه چه این جنبش بزرگ وچه کوچک، من حقیقتی رابیان کرده ام؛ ولی شما هم دروغ می گوئید وهم کتمان حقیقت می نمائید. 3- شما مدعی هستید که جنبش انقلابی پرولتری(م-ل-م) که من ازآن صحبت دارم  درداخل کشورحضورندارد و بزعم شما مربوط  به کشورنیست وبه این صورت “جنبش ملی” محسوب نمی شود! دراینجا آشفته فکری شما بوضوح آشکارمی شود. 4-  آن عده ازشعله ایهای که بنا به ادعای شما ازوجود جنبش انقلابی پرولتری(م-ل-م) درافغانستان بی اطلاع هستند؛ اینها حتماً باید ازهمفکران شما باشند ودرانکارموجودیت جنبش انقلابی پرولتری(م-ل-م) درکشوربا شما هم عقیده وهم نظراند. ورنه شعله ایهای که حتی درسطح فکری دهه چهل خورشیدی هم باقیمانده باشند؛ به هیچ صورت ازوجود جنبش انقلابی پرولتری( م-ل-م) انکارنمی کنند. زیرا هرشعله ای که امروزدرکشورزندگی می کند ویا درکشورهای خارج کم ازکم بالاتراز(50) سال سن دارد. ولوکه فعالیت سیاسی هم نداشته ویا ندارد؛ ممکن نیست که ازوجود جنبش انقلابی پرولتری( م-ل-م) ولوکوچک چه درداخل کشوروچه ودرخارج کشوربی اطلاع باشد. بازهم تکرارمی کنم؛ مگرآن عده ازشعله ایهای هم قماش شما.

5- کمونیستهای واقعاً انقلابی که درداخل کشورزندگی می کنند؛ بدون شک فعالیتهای مبارزاتی شانرابا رعایت شدید اصل مخفیکاری وفن مبارزه با پولیس سیاسی دولت مزدوروامپریالیستهای اشغالگرامریکائی وناتوودولتهای ارتجاعی منطقه وسرویسهای جاسوسی کشورهای مختلف که درافغانستان فعالیت دارند، انجام می دهند. همچنین سعی می کنند تا هویت وآدرس آنها توسط گروه های رویزیونیستی واپورتونیستی مختلف  که درداخل کشورزندگی می کنند، افشا نشود. زیراخطرگروه های رویزیونیستی واپورتونیستی ضدانقلاب درمواردی خیلی بیشترازخطرپولیس مخفی دولت مزدوروگروه های ارتجاعی اسلامی سفاک  وباندهای جنایتکاروقاتل خلقی پرچمیها وسازائیهااست. زیراگروه های مختلف رویزیونیستی واپورتونیستی منجمله”سازمان رهائی”،”ساا”،”ساما”(خاصتاً”ساما- دهندگان”) ودیگرگروه های رویزیونیستی ازجمله دشمنان نقابدارجنبش انقلابی پرولتری(م-ل-م) کشورهستند. وفعالین جنبش انقلابی پرولتری(م-ل-م) حتی الوسع می کوشند تا توسط اعضای گروه های مختلف رویزیونیستی متذکره فوق شناسائی نشوند.زمانی موسوی(ازگردانندگان”ساما”-ادامه دهندگان)ورفیق عزیز”سازمان انقلابی”وهمپاله”ساما”ئی دیگرش(میرویس محمودی) درکشورهای غربی علیه فعالین جنبش انقلابی پرولتری( م-ل-م) جاسوسی می کنند ونام وهویت وآدرس آنهارابرای استخبارات کشورهای امپریالیستی ودولتها وگروه ها ارتجاعی معرفی می نمایند؛ بدون شک این گروه های رویزیونیستی درداخل کشوردرسطح گسترده ترعلیه فعالین جنبش انقلابی پرولتری(م-ل-م) جاسوسی خواهند کرد. چون قماشهای مختلف رویزیونیستها واپورتونیستها وتسلیم طلبان ازدشمنان درونی خطرناک جنبش انقلابی پرولتری(م-ل-م) به شمارمی روند؛ لذافعالین جنبش انقلابی پرولتری(م-ل-م) باید دربرابرخطرآنها بسیارهوشیاروبیدارباشند.

ادامه دارد…….

6 جون سال 2013

( پولاد)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s