News Page

 

تازه ها

What is New?

Condolence letter to CPMLM Bangladesh

Down with bureaucratic capitalism, Long Life the Revolution in Bangladesh!

 


GUIDING THOUGHT OF REVOLUTION:

THE HEART OF MAOISM

 

 

This document – project has been promoted by the following organization and parties:

 

Organization of the Workers of Afghanistan (Marxist-Leninist-Maoist, principally Maoist)

Communist Party Marxist Leninist Maoist – Bangladesh

Communist Party Marxist Leninist Maoist – France

 

Spring 2013

 


اول می 2013 میلادی: مائوئیسم بهار زمانه ی ما است

به مناسبت اول می روز جهانی طبقه ی کارگر

بیانیه مشترک سازمان و احزاب کمونیست:

سازمان کارگران افغانستان (مارکسیست-لنینیست-مائوئیست، عمدتا مائوئیست

حزب کمونیست مارکسیست-لنینیست-مائوئیست فرانسه

مرکزیت مارکسیست-لنینیست-مائوئیست بلجیم

 


1st of May 2013: Maoism is the spring of our epoch!

 

May Day Joint Declaration

Communist Party Marxist-Leninist-Maoist France

Organization of the workers of Afghanistan

(Marxist-Leninist-Maoist, principally Maoist)

Centre Marxist-Leninist-Maoist Belgium

 


آنچه در ذیل میخوانید نامه ای است که یک تن از اعضای بیرون شده از سازمان “رهایی” برای  ما فرستاده است. ما نامه اش را نقل مطابق اصل، به نشر میسپاریم. در اخیر آن، پاسخی را که به آن رفیق متعهد نوشته ایم، البته با در نظر داشت محفوظ نگهداشتن هویت اش، به نشر میرسانیم.

سازمان کارگران افغانستان (م.ل.م)

متن نامه:

خیانت دیگر در راه است

دیوار موش دارد ،موش گوش دارد

قبل از همه فرا رسیدن اول ماه می،روز جهانی کارگر را به تمام زحمت کشان جهان بخصوص کارگران میهنم تبریگ میگویم، وبه امیدی آنروزیکه بازوان ستبری آنان از زیر یوغ استعمار واستثمار رهایی یافته وهمچو تناب دار برگردنی مزدوران،وطن فروشان وتسلیم طلبان خایین به کارگر،بگردد وآنهاییکه در زیرنام دفاع از حق کارگر بدترین جنایت ها را به آنها کردند به دار خلق آویخته وبه سزای که حق شان است برساند.

قرار است سازمان ضد انقلابی واخوانی گونه یی رهایی این سال در تظاهرات ساختگی وراه جوری شده یی به مناسبت هشت ثور،برخلاف سال گذشته عکس کرزی را باخود حمل نکند وبه اصطلاح خودی شان” چلیپا زده ونسوزاند” چرا؟ آیا این سازمان خایین به چپ پارسال در محاسبات خود اشتباه کرده وامسال فهمیده که کرزی خایین وجنایتکار نیست، آیا خیانتها،جنایتها و وطن فروشی یی کرزی جدا از مزدوران هفت وهشت ثوری است؟ وآیا؟؟؟؟؟ دهها سوال تمسخر آمیزی دیگر.

نه، جنایت ها ومزدوری این عروسک کوکی را هیچ انسان باغیرت وشرافت مند انکار کرده نمیتواند وهم چنان جدا کردنی کرزی از وطن فروشان خلق وپرچم وجهادیان خونخوار هشت ثور،نیز خود یک وطن فروشی دیگر است، کرزی باتمام مزدوری اش بار دیگر به مثابه یک قیف بود که تمام سگان وحشی را از آن گذرانده وبا دریشی ونکتایی بیرونشان کردند.

میگویند در تظاهرات سرکاری سال گذشته یی سازمان رهایی بعد از اینکه پروپوزلها به دروزاه موسسات وارگ رفت کرزی از چیزیکه وعده کرده بود برگشت)درکنار اینکه این سازمان خون شهدای راه آزادی ومبارزه را از طریق فندبازی وپروپوزل نویسی ازجان کیری طلب میکند) وهمین بود که امسال تصمیم گرفته تا با نسوزاندنی عکس کرزی،دل آقا را بدست آورده  وفند و وند وچیزی بدست بیاورد(همان قسم که شعار سازمان رهایی است :اول خود را سیر کن وبعدآ اگر اضافه شد به مردم خیرات کن که هیچوقت اضافه نخواهد شد).

زمانی انقلابیون واقعی میگفت:”سازمان رویزیونیستی رهایی خایین به چپ وهمچون لکه سیاه وننگین بر دامن جنبش چپ وانقلاب افغانستان است” آنزمان،زمانی بود که این سازمان جنایت ها وساخت وباخت های خود را در پرده پندارهای چپی وتاحدی مخفیانه انجام میداد(کمپاین به کرزی به خاطری وعده شدن دو مقام وزارت،حزب بازی علنی ویا دکان تجارت،انجوبازی(موسسه حاکا وموسسه آفسیکو)،انجمن بازیهای مزخرف ،مدال بازیها ودهها جنایت وخیانت دیگر، ولی امروز این سازمان تنها خایین به طبقه کارگر وجنبش چپ نیست بلکه دشمن عمده یی زحمت کشان وانقلابیون به شمار میرود وبا دایر کردنی کورس های به اصطلاح “سواد آموزی” به تبلیغ واشاعه تفکر اخوانیزم میپردازد چنانچه در شروع کورس های خود هدف خود را اینطور بیان میکند”تبلیغ واستفاده درست از ارشادات دین مقدس اسلام وفرهنگ اسلامی”،وبا این جمله میخواهد اختلافات را از بین ببرد” چطور ما انسانها یکسان هستیم؟ ماوشما اصلا از یک پدر ومادر (آدم وحوا) متولد شدیم وخداوند(ج) بزرگ ودانا میدانست که نفوس بندگانش در روی زمین زیاد میشود بهمین خاطر ما هارا قوم قوم،طایفه طایفه ورنگ رنگ گردانید تا از یکدیگر شناخته شویم ولی این تفاوتها دلیل بر برتری یکی بالای دیگری نیست مابراین شدیم تا این آگاهی را به بنده های کم دانش خداوند بدهیم”( از: اهداف کورسهای سواد آموزی) وبه همین منوال اسلامی بازیهای اسفناک خود را هم طراز احزاب جنایتکار اسلامی کرده است ویک سازمان اخوانی محسوب میشود.

میگوید در جلسه ئیکه بخاطری برگزاری تظاهرات به روز پنجشنبه تاریخ2013/04/29، بعضی بی خبران وبه خواب خرگوشی رفته های این سازمان داد وفریاد کرده بود که “ماباید عکس کرزی را نیز باخود داشته باشیم حداقل چلیپا بزنیم اگر در ندادیم،درغیر آنصورت دشمنان(سازمانها واحزاب انقلابی) چه خواهد گفت وآنها میفهمد که ما باکرزی سازش کردیم” ولی نفرای اصلی گفتند”دشمن یقینآ دنبال ما حرف میزند ولی ما با آنها کاری نداریم ما مبارزه(ساخت وباخت وخیانت) خود را میکنیم. ونزاع گودیگگ های سیاسی بر سری این بوده که یکی میگویند کرزی سر جنایتکار است و کوکی دیگرش میگویند ما کرزی را سر جنایتکار نمی شناسیم وخیانت های کرزی با وطن فروشان خلق وپرچم ومزدوران هشت ثوری قابل مقایسه نیست،”کرزی یک دموکرات است وتنها شتباه اش امضاء پیمان استراتژیک است ودیگر جنایت نکرده است(امضای پیمان استراتژیک به نظر این سازمان یک جنایت اندک به حساب میاید) واز ترهات دیگر این سازمان اینست که:” ما باید دیگرکلمه جهاد را بیجا بیجا استفاده نکنیم چون جهاد یک مقوله مقدس از اعتقادات ومقدسات ما است(جهاد فی سبیل الله)”

سازمان اخوانی رهایی که هیچوقت بعد از سال 1365 دیگر مربوط جنبش چپ نمیشد (عده ئیکه واقعآ دل شان برای مردم وخدمت به آنها می طپید همیشه به همین جرم خودها به انزوا کشانیده میشد) با مزدوری ها وتسلیم طلبی های متعدد ومشخص،به غلامی غلامان در آمده است(کرزی وجهادیان مزدور امریکا وسازمان رهایی مزدوری کرزی وجهادیان،اینبار با یک سازش دیگر کاملآ در صف مقابل زحمت کشان وانقلابیون قرار گرفته است وجنایتهای خود را علنی کرده است.(از خایینان هرچه گفته شود کم است ولی بدلیل ذیق بودنی وقت ونداشتن امکانات کمپیوتر وانترنت خواستم شمه یی از جنایتهای این مزدوران را باز گوکنم وتکویل نمودنش را بدوش شما میگذارم ولی دیگر باید با این سازمان به مثابه یک سازمان جنایتکار برخورد کرده ومبارزه کرد) واین مبارزه بیشتر بدوش کسانی میماند که بخوبی میداند ماهیت این سازمان چگونه است.

تقدیم به انقلابیون واقعی افغانستان!

 

(یکی از اعضای بیرون شده یی سازمان رهایی)

پاسخ به نامه ی رفیقی که از سازمان رویزیونیستی و اخوان زده ی “رهایی” بیرون شده است:

 

نخست از همه، از اینکه در آستانه ی اول می، روز جهانی طبقه ی کارگر قرار داریم، فرا رسیدن این روز را برای طبقه ی کارگر سراسر جهان، و در ثانی برای کمونیست ها و انقلابیون اصیل، و از جمله برای شما … متعهد، …که حساب خویش را از تسلیم طلبان و رویزیونیست های “سازمان رهایی”  جدا کرده و به وجدان انقلابی پرولتاریا پیوسته است، مبارکباد میگوییم.

از اینکه در برابر یک سازمان خود فروخته و رویزیونیستی که هنوز به دور از هرگونه آزرمی عنوان (مائوتسه دون اندیشه) را خاینانه و مزورانه حمل میکند نوشته اید، این موضع گیری تان را یک گام مثبت و انقلابی در راستای مبارزه ی مشخص به ضد رویزیونیسم و اپورتونیسم خوانده از شما حمایت میکنیم.

رفیق گرامی،

شما خود قسمی که از نوشته ی تان پیداست  عمق رویزیونیسم و اخوان زده گی “رهایی” را شاهد بوده اید و آگاهید که این سازمان خاین چگونه شرافت مادر-وطن و آرمان انقلاب را در پای خوک سرمایه و هیولای امپریالیسم قربان نموده است.

سازمان کارگران افغانستان در دفاع از مائوئیسم و در سنگر دفاع از آرمان خون شهدای انقلاب، از هیچ تلاشی جهت افشای چهره های خاین و مزدور امپریالیسم کوتاه نمی آید و در این راستا، آنعده از رفقایی را که از رویزیونیست ها گسسته اند، مرحبا میگوید.

رفیق گرامی،

موج جدید انقلاب جهانی پرولتاریایی که با صدر گونزالو و جنگ خلق در پیرو آغاز آن مسجل گردیده است با مارکسیسم-لنینیسم-مائوئیسم، گورکن سیستم خون و خیانت سرمایه داری است. امپریالیسم، همانگونه که صدر مائو به درستی تاکید می نمود از منظر استراتیژیک یک ببر کاغذی است. همسویی نیرو های مارکسیست-لنینیست-مائوئیست جهان امر انقلاب جهانی پرولتاریایی را ممد واقع شده و پرولتاریا و خلق های ستمدیده ی گیتی را یاری رسان میباشد.

در افغانستان امروز، از “خلقی”-پرچمی های وطن فروش گرفته تا احزاب خاین و جنایکار اخوانی و مرتدانی که سابقه ی شعله یی دارند، همه اینک قلاده بندان امپریالیسم امریکا-شرکا اند. این خاینان، به تسلیم طلبی طبقاتی-ملی گراییده اند و اینک به مبلغین تیوری انقیاد ملی مبدل شده اند. شما خود قضاوت کنید: آیا این مبارزه است که در محدوده ی قانون اساسی رژیم پوشالی و ثبت و راجستر شده ی وزارت عدلیه ی پوشالی رژیم، به مبارزه ی علنی روی آوریم؟ و آیا این خیانت نیست که یک سازمان مدعی اندیشه ی مائوتسه دون در تبانی با امپریالیست های اشغالگر، دم از انقلابی بودن بزند؟

رفیق گرامی،

از نامه ی شما که درد دل یک انقلابی با وجدان، انقلابیی که بودن و پیوستن با گردان رویزیونیست و خاین به انقلاب را از این بیش برنتافته است، نهایت مسرور ایم. نامه ی شما برای جنبش دموکراتیک نوین کشور عموما، و برای رفقایی که فعالانه در برابر رویزیونیسم و تسلیم طلبی “سازمان رهایی” مبارزه میکنند خصوصا، از اهمیت زیادی برخوردار است. روی این ملحوظ، ما این نامه را در وبسایت خویش نشر میکنیم. باشد که با این نبشته ی گرانبها و اصولی تان، مشترکانه در برابر تسلیم طلبان مبارزه ی اصولی خویش در دفاع از انقلاب دموکراتیک نوین و پاکیزه گی ایدئولوژی پرولتاریایی را به پیش بریم

                                                     پیروز و متعهدانه سر فراز باشید

                                                       سازمان کارگران افغانستان (م.ل.م)

                                                  29.4. 2013


سازمان کارگران افغانستان (م.ل.م) نفرین بیکرانه ی خویش را به( “هفت ثور” و “هشت ثور”) این دو قلوی زاده ی استعمار اعلام داشته، درود سرخ به یادمان  شهیدان جنبش مقاومت ملی-مردمی و انقلابی خلق های آزادیخواه کشور فرستاده، و به فردایی چشم دوخته است که جنایتکاران “هفت ثوری” و “هشت ثوری”، در پیشگاه ی خلق و با دستان توانای خلق، محاکمه شوند. این مامول برآورده نخواهد شد مگر آن که رژیم پوشالی و مزدور کرزی نگونسار گردیده و بساط اشغالگری امپریالیسم امریکا-شرکا درهم نوشته شود! استراتیژی جنگ ممتد خلق، همانگونه که نقطه ی ختمی بر اشغالگری های امپریالیسم میگذارد، همانگونه که گلیم ارتجاع داخلی را جمع میکند، به همانگونه زمینه ی محاکمه ی جنایتکاران “هفت ثوری-هشت ثوری” را نیز فراهم میکند.

در ذیل، نبشته ی رفیق “عمار” عضو کمیته ی مرکزی سازمان کارگران افغانستان را میخوانید که (سی و پنجمین) زاد روز عفریت “هفت ثور”  را که علت دیو “هشت ثور” است را به رگبار بسته است.رفیق ما به درستی یاد میکند که در نظر خلق های ستمدیده ی ما، (معلول بد تر از علتش) پای امپریالیسم امریکا-شرکا را به افغانستان کشانیده و پتیارگان  این دو روز سیاه اند که اینک در آغوش اشغالگران امپریالیست و قلاده ی رژیم پوشالی در گردن،  در تبانی با گروه ی وحشی و مزدور طالبان، بساط انقیاد ملی را میگسترند.

معلول بد تر از علتش

 


صدر اکرم یاری در نظر مارکسیست-لنینیست-مائوئیست های دنیا

 


جنگ خلق-نشریه سیاسی-تیوریک سازمان کارگران افغانستان(م.ل.م

شماره چهاردهم، حمل 1392 خورشیدی

 


سندی از: حزب کمونیست مارکسیست-لنینیست-مائوئیست فرانسه

برگردان به فارسی دری: سازمان کارگران افغانستان(م.ل.م)

 

دیدگاه اکرم یاری در باره ی پیوند دیالکتیکی میان زنده گی فرد و پیشرفت اجتماع

 


در دفاع از رفیق “پولاد”

مرگ به مرتدانی که خط انقلابی صدر اکرم یاری را به بازی گرفته اند!

*سندی از سازمان کارگران افغانستان (م.ل.م)*

 


غلط-نامه نویس بیسواد، که بر صدر اکرم یاری می-تازد!


A Document by:

CPMLM France                                                                               

12 avr 2013

Gonzalo and the question of guiding thought, thought in development, People’s War


 


سپاس از مرتدانی که کوری خویش را آفتابی کرده اند!


پدیده ی تضاد مرکب رژیم پوشالی- طالبان، مزدور کثیف امپریالیسم اشغالگر، و قاتل مردمان ستمدیده ی فراه درعملیات انتحاری چهاردهم حمل 1392 خورشیدی


دزد حاضر و بز حاضر


In defense of Chairman Gonzalo:

Against Liquidationist Anti-Maoist Position of Communist Party of Iran (MLM)

 


RAWA is Lobbying for imperialism and combating the

masses


اپورتونیسم در لاک “دفاع از رهبران جنبش مقاومت ملی افغانستان


Left Joined in Serbia

 


Marxism and National Question in Afghanistan


If bureaucratic capitalism would own merely one leg…!

And this is what (however denying) UOC (Colombia) stands for!!!


 

جنگ خلق، شماره ی سیزده، نشریه ی سیاسی-تیوریک سازمان کارگران افغانستان(م.ل.م.)


Happy New Year (National Solar based Year upon Nawroz Calendar)

سال نو و بهار نو، نوروز 1392 خورشیدی، به همه ستمدیده گان افغانستان و دوستداران نوی و طراوت، فرخنده باد!

 

آمد نوروز و هم از بامداد

آمدنش فرخ و فرخنده باد

باز جهان خرم و خوب ایستاد

مرد زمستان و بهاران بزاد

 

“منوچهری دامغانی”


Organisation des Ouvriers d’Afghanistan (MLM-PM)

 

Comité Central

Organisation des Ouvriers d’Afghanistan

(Marxiste-Léniniste-Maoïste, principalement Maoïste)

7 mars 2013

Préparé pour internet par l’équipe éditoriale Guerre Populaire

Guerre Populaire jusqu’au communisme!

Hugo Chàvez: Un social-réformiste ou un bourgeois-bureaucrate qui a

servi l’impérialisme?

 


سندی از حزب کمونیست اکوادور (کمیته ی بازسازی)

برگردان به فارسی دری: سازمان کارگران افغانستان (م.ل.م)

 

مبارزه بر ضد هوگو چاوز یا دفاع از وی: نبرد بین مارکسیسم و رویزیونیسم


خلم ( تاشقرغان) و جباری ها و سفاکی های  جمعیتی ها

 


سندی از حزب کمونیست مارکسیست-لنینیست-مائوئیست فرانسه

برگردان به فارسی دری از: سازمان کارگران افغانستان (م.ل.م)

 

مواضع ضد مائوئیستی حزب کمونیست (مائوئیست) ایتالیا در خصوص هوگو چاوز و

کاپیتالیزم بیروکراتیک

 

8 مارچ 2013 میلادی


 

Glory to 8 March 2013

Oppressed Women of the Word,

IT IS RIGHT TO REBEL, AND IT IS TIME TO REBEL!


Hugo Chavez: A social-reformist or a Bourgeois-bureaucrat who served

the imperialism?


 

از تعفن حکمتیسم تا عفونت “سوسیالیست های کارگری افغانستان” : نوچه -تروتسکیست های “وطنی” در آغوش رژیم پوشالی

 

 

 

گرامیداشت راستین از “هشت مارچ” ، روز بین المللی زن، تنها در پرتو فمینیسم پرولتری معنای بنیادین می یابد


حیات، ماده، کائنات، بخش هفتم:

اندیشه چیست؟

سندی از: حزب کمونیست مارکسیست-لنینیست-مائوئیست فرانسه

برگردان به فارسی دری، از: سازمان کارگران افغانستان(مارکسیست-لنینیست-مائوئیست،عمدتا مائوئیست)


عذر لنگ آور-ان اسلامیسم

سندی از حزب کمونیست مارکسیست-لنینیست-مائوئیست بنگلادیش

برگردان به فارسی دری: سازمان کارگران افغانستان (م.ل.م


CPMLM-BD Document: Apologists of Islamism


“سازمان انقلابی افغانستان” را بشناسیم***مارکسیست یا رویزیونیست***

فصل دوم

سندی از “مائوئیست های افغانستان”


“سازمان انقلابی افغانستان” را بشناسیم***مارکسیست-یا رویزونیست***

فصل اول

سندی از “مائوئیست های افغانستان”


سازمان انقلابی افغانستان”  در پرتگاه زبان-پریشی

 


سپاس از رفقای پانامایی “آینده ی درخشان”


شماره دوازده نشریه جنگ خلق

ارگان سیاسی-خبری سازمان کارگران افغانستان (م.ل.م)

ویژه ی برگردان “خط بین المللی” حزب کمونیست پیرو

برگردان: سازمان کارگران افغانستان


سپاس از حزب کمونیست اکوادور ( کمیته ی باز سازی


Reactionary killers of Rajib Haider are the “brothers” of Islamic fundamentalists and police-state of Afghanistan

Down with Islamic fundamentalist extremists!


سپاس از مرکزیت مارکسیست-لنینیست-مائوئیست بلژیک


سپاس از همبسته گی انترناسیونالیستی حزب کمونیست-مارکسیست-لنینیست-مائوئیست فرانسه


خوشنودیم که در مبارزه ی خویش بر ضد سنتریسم و سایر مظاهر رویزیونیسم تنها نیستیم


 

EITHER PRACHANDA OR MOHAN BAIDYA (KIRAN) MEANS MORE REVISIONISM

 

BY: ORGANIZATION OF THE WORKERS OF AFGHANISTAN(M-L-M PRINCIPALLY MAOIST)

February 15, 2013

 

افغانستان در سی و چهار سال اخیر

 نبشته ی رفیق “خیزش” عضو کمیته ی مرکزی سازمان کارگران افغانستان

(مارکسیست-لنینیست-مائوئیست، عمدتا مائوئیست)

به مناسبت 26 دلو سالروز شکست و خروج قشون سوسیال-امپریالیسم روس از

 

افغانستان 


تجاوز بر کشور مالی : فصلی دیگر از جنایات امپریالیست های درنده


Maoism : the polemic launched by the PCE-CR (part 2)

 

From: CPMLM France


Maoism: the polemic launched by the PCE-CR

 

            From: CPMLM France

 

                                                                                                         


مصئونیت قانونی سربازان اشغالگرامریکائی،

 

یا جوازنامه کشتارمردم افغانستان

 

“نبشته  از :  تشکیلات “مائوئیست های افغانستان


CPMLM [F], CPMLM [BD], OWA (MLM-pM): Open Letter to the International Communist Movement


نامه سرگشاده به جنبش کمونیستی بین المللی

                          :  از

سازمان کارگران افغانستان ( مارکسیست-لنینیست-مائوئیست عمدتا مائوئیست)

حزب کمونیست مارکسیست-لنینیست-مائوئیست فرانسه

حزب کمونیست مارکسیست-لنینیست-مائوئیست بنگلادیش

جنوری 2013


شماره یازدهم نشریه جنگ خلق، ارگان سیاسی خبری سازمان کارگران افغانستان


مماشات با خطوط انحرافی: خیانت به انقلاب


رساله ی

“آشنایی با جریان دموکراتیک نوین افغانستان”


طبقه کارگر ایالات متحده امریکا، قربانی عمده ی سیاست های تجاوزکارانه آن کشور


 

خط بین المللی- حزب کمونیست پیرو

ترجمه به فارسی از: سازمان کارگران افغانستان (مارکسیست-لنینیست-مائوئیست،عمدتا مائوئیست)

 

سازمان ما افتخار آنرا دارد که برای نخستین بار، ترجمه یی کامل از (خط بین المللی) حزب کمونیست پیرو، که

 

شاهکار صدر گونزالو و حزب پر افتخار کمونیست پیرو در جنبش بین المللی کمونیستی است، را تقدیم کمونیست ها و 

 

انقلابیون فارسی زبان میکند.


خزعبلات تروتسکیست های شرمسار

 

تقوایی در سراشیب رسوایی!


International Situation of Marxism-Leninism-Maoism

Central Committee

Organization of the Workers of Afghanistan

(Marxist-Leninist-Maoist, principally Maoist)

December 30th, 2012


پیام امتنان از حزب کمونیست مارکسیست-لنینیست-مائوئیست بنگلادیش به سازمان کارگران افغانستان

(مارکسیست-لنینیست-مائوئیست، عمدتا مائوئیست)


اعلامیه مشترک احزاب و سازمانهای مارکسیست-لنینیست-مائوئیست

وحدت بین المللی کمونیست ها مستلزم درهم شکستن رویزیونیسم آواکیانی، سنتریسم و همه اشکال رویزیونیسم میباشد!

26 دسامبر 2012


 

Let US Close Ranks in January 2th, the Day of Martyrdom of Chairman Siraj Sikder

Paying Tribute to the memory and contributions of comrade Siraj Sikder

Central Committee

Organization of the Workers of Afghanistan

(Marxist-Leninist-Maoist, principally Maoist)

January 2013

Republished in CPMLM Bangladesh Website


Throw The Arrow of Maoism with the Aim of World Proletarian

Revolution! Let US Close Ranks in January 2th, the Day of Martyrdom

of Chairman Siraj Sikder Paying Tribute to the memory and

contributions of comrade Siraj Sikder


International Joint Declaration [including CPMLM-BD and Afghan

MLM]: THE INTERNATIONAL UNITY OF THE COMMUNISTS

REQUIRES THE DEFEAT OF AVAKIANIST REVISIONISM, CENTRISM

AND ALL FORMS OF REVISIONISM!


شماره دهم نشریه جنگ خلق ارگان سیاسی-خبری سازمان کارگران افغانستان


وحدت بین المللی کمونیست ها مستلزم درهم شکستن رویزیونیسم آواکیانی، سنتریسم و همه اشکال رویزیونیسم میباشد!


CELEBRATE THE 119TH ANNIVERSARY OF CHAIRMAN MAO’S BIRTH


یکصد و نزدهمین سالگرد تولد صدر مائوتسه دون برای پرولتاریا گیتی، سایر خلق های ستمدیده، مارکسیست-

لنینیست-مائوئیست ها و سایر نیروهای مترقی مبارکباد!


نفرین ابدی به عاملان و جانیان “6 جدی


آموزش {صدر} گونزالو: از اندیشه تا جنگ خلق


شماره نهم جنگ خلق، نشریه سیاسی-خبری سازمان کارگران افغانستان


ترجمه اسپانیایی سند سازمان کارگران افغانستان به انگلیسی تحت عنوان :زنده باد جنگ خلق در هند” که در دفاع از جنگ خلق در هند فرستاده شده بود


چرا جنگ خلق تا کمونیسم؟


long life protracted peoples war in india


شماره هشتم جنگ خلق (نشريه سياسي -خبري) سازمان كارگران افغانستان


جنگ خلق (نشريه سياسي -خبري سازمان كارگران افغانستان) شماره هفتم


long life the 20th anniversary of chairman gonzalo’s masterful speech , that shines victoriously and powerfully before the world as a combat weapon and arms the world proletarian movement against old “order” by waging more peoples’ war until communism!


در گذشت رفيق حفيظ را براي توده هاي ستمديده و مائوئيست هاي افغانستان و ساير كشورها تسليت ميگوييم


متن سخنان تاريخي صدر گونزالو (سخنراني از داخل يك قفس-بيست و پنجم سپتامبر 1992ميلادي


در گراميداشت از بيستمين سالگرد سخنراني تاريخي صدر گونزالو (سخنراني ازداخل يك قفس


در دفاع از تظاهرات دوهزار كارگر معدنچي در آفريقاي جنوبي


خيزش هاي ضد طالباني شكار دست هاي پيدا و “پنهان” ارتجاع داخلي و خارجي


طالبان و امريكا


شماره ششم جنگ خلق نشريه سياسي -خبري سازمان كارگران افغانستان به فارمت پي.دي.اف


قتل عام كارگران در افريقاي جنوبي


فرخنده باد نود و سومين سالروز پيروزي خلقهاي آزاديخواه ما بر امپرياليزم انگليس! خاطره 28 –اسد تابناكتر باد


A tribute to revolutionary memory of a comrade from philippines who is ever-shining star of the sky of revolutionary struggle of the masses!


The relationship between semi-colonialism and semi-feudalism


جنگ خلق (ارگان سياسي-خبري سازمان كارگران افغانستا ن) شماره پنجم به فارمت پي.دي.اف


نقدي بر برخي از توهمات كماليستي آقاي” هرمز دامان” و جمعي از مائوئيست هاي ايران(بخش دوم


نقدي بر برخي از توهمات كماليستي آقاي “هرمز دامان” و جمعي از مائوئيست هاي ايران(بخش اول


مرده باد قاتلان “نجيبه”! سرنگون باد دشمنان “عبدالص بور” ميهنپرست


نه با رژيم پوشالي،‌نه با طالبان! دوشادوش توده هاي آزاديخواه ولايت لغمان


با ديدي انتقادي،‌به استقبال تاسيس حزب كمونيست نيپال (مائوئيست) بايد شتافت!


نه با طالبان نه با ر‍ژيم پوشالي! دوشادوش توده هاي آزاديخواه ولايات شرقي


long Life the 26th Anniversary of the Day of Heroism


نه با طالبان نه با رژیم پوشالی!دوشادوش توده های آ زادیخواه ولایت غزنی


People’s war Fourth ISSUE


Third issue of People’s war Magazine


جنگ خلق نشریه سیاسی-خبری سازمان کارگران افغانستان شماره سوم ، ماه ثور 1391


مرده باد عاملين حملات انتحاري اخير در ولايت قندهار


پيام تسليت براي همه مائوئيست ها و نيروهاي دموكرات انقلابي به مناسبت درگذشت رفيق “آذر درخشان”


Organization of the Workers of Afghanistan (Marxist-Leninist-Maoist, principally Maoist) appreciates the attempt to reconstruct the International Communist Movement toward building a new International Organization of the Maoist Parties and Organizations.


IMPOSE MAOISM! CRUSH REVISIONISM!


چرا حزب كمونيست (مائوئيست) افغانستان خويشتن را به كوچه حسن چپ ميزند


حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و سراب “همسویی” با طالبان


حزب كمونيست ماركسيست-لنينيست-مائوئيست بنگلاديش (اعلاميه و برنامه


Long Life the 32th Anniversary of Protracted People’s War in Peru!


No Bullshit Reform In Spain! Revolution Is The Only Solution!


سازمان كارگران افغانستان


اول مي 2012 براي چيره شدن بر بحران امپرياليزم ، انقلاب پرولتري يگانه راه حل است


Second Resolution Passed…


1st Resolution passed by the Special Meeting of the Marxist-Leninist-Maoist Parties and Organizations of the Revolutionary Internationalist Movement May First 2012


اول مي، روز بين المللي طبقه كارگر براي همه كارگران، خلق هاي ستمديده، كمونيست ها و نيروهاي مترقي مباركباد


جنگ خلق-شماره دوم،حمل 1391 ، نشریه سیاسی-خبری سازمان کارگران افغانستان(م.ل.م)


پوشالی بودن رژیم دست نشانده کابل، برای صدمین بار مبرهن گشت!


April16, Armed Attacks in Several Provinces of Afghanistan synchronically took place!


We condemn the “new” hoax of “Letter of Chairman Gonzalo to Nepali Maoists to follow the path of peace and constitution.”


Banner Gonzalo Unify Maoists


نفرین به تسلیم طلبان و مرتدانی که بوسه بر خنجر خونریز امپریالیسم و ارتجاع می زنند!


THANKS TO, AND AN OPEN LETTER TO: INFO-ARCHIVOS MLM INTERNACIONAL MLM INTERNATIONAL INFO-ARCHIVES


Organization of The workers of Afghanistan

We Uphold, defend and apply Maoism.


Let us celebrate the 141th Anniversary of Paris Commune Revolution by Waging More People’s wars!


نمونه یی از سانسور انترنتی که بوسیله “جمهوری” کثیف “آخندی” ایران اعمال میشود!


An Open Letter To:MRO-PCR


شماره نخست نشریه سیاسی-خبری سازمان ما


 

World Proletariat Rejects Both Right and Left Opportunist lines Worldwide!


Dear comrades,


Glory To March 8th, International Women’s Day


Presentation1vss


A Critic of “Fundamentalist Thesis” of Communist Party (Marxist-Leninist) from Romania


Notification


OCBR’s Email to our Organization


در باره کارزار اصلاح مبتنی بر سند “انتخابات نه! جنگ خلق آری


The Internationale (song in English)


Appreciation


Thanks to our Bangladishi comrades,


مصاحبه با صدر گونزالو بزرگترین مفسر مارکسیسم-لنینیسم-مائوئیسم


جنبش انترنتی یا مبارزه دوخط(کمپاین در راستای عمده گی بخشیدن به مائوئیسم یا جنبش انترنتی در متن مبارزه دوخط


جنبش انترنتی یا مبارزه دو خط (کمپاین در راستای عمده گی بخشیدن به مائوئیسم) یا جنبش انترنتی در متن م


نگاهی بر تاخت و تاز های بیمورد آسیمه سران آشفته از عمده شدن مائوئیسم


نگاهی بر تاخت وتاز های بیمورد آسیمه سران آشفته از عمده شدن مائوئیسم


نمایی از نمود کمپاین زنده باد مارکسیسم-لنینیسم-مائوئیسم عمدتا مائوئیسم


 

Dear Comrades,


The Internationale Anthem


Letter of Organization of the Workers of Afghanistan (Marxist-Leninist-Maoist, principally Maoist) to PBSP MUG [Bangladesh]

Source: http://www.maoistroad.blogspot.com


Letter of Organization of the Workers of Afghanistan (Marxist-Leninist-Maoist, principally Maoist) to PBSP MUG [Bangladesh]

Source: http://odiodeclase.blogspot.com/


Letter of Organization of the Workers of Afghanistan (Marxist-Leninist-Maoist, principally Maoist) to PBSP MUG [Bangladesh]


Welcome to Home Page of Organization of The Workers of Afghanistan(M-L-M,principally Maoist)

 

Long Life Marxism-Leninism-Maoism principally Maoism!

 

Long Life People’s war until communism!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s