اعلامیه سازمان کارگران افغانستان به مناسبت قتل هشت کارگر در ولایت لوگر بوسیله جنایتکاران طالبی-پوشالی

اعلامیه سازمان کارگران افغانستان به مناسبت قتل هشت کارگر در ولایت لوگر بوسیله جنایتکاران طالبی-پوشالی

نبشته یی از رفیق پولاد/ عنصرديگري ازباند توطئه گر، فحاش وجاسوس مربوط به گروه هاي رويزيونيستي واپورتونيستي وتسليم طلب چهره اي خودرانمايان کرد

عنصرديگري ازباند توطئه گر، فحاش وجاسوس مربوط به گروه هاي رويزيونيستي واپورتونيستي وتسليم طلب چهره اي خودرانمايان کرد