وبسایت جدید
Image

Our new website/وبسایت جدید سازمان کارگران افغانستان

Dear visitors:

please check the following link for our new website:

http://www.massline.net

 

http://www.mlmprincipallymaoism.wordpress.com is not updated anymore. It will only serve as an archieve site of our older materials.

خواننده گان گرامی

به پیوند زیر که نشانی تارنمای جدید ما است مراجعه کنید

 

http://www.massline.net

 

  وبسایت کنونی دیگر بروز نمی شود و وبسایت (مشی توده ای) که آدرس اش را در سطر بالا دادیم،‌به مثابه ء یگانه وبسایت رسمی بروز ما از این پس فعالیت خواهد داشت

rectangle1-big-size
نقدی بر مواضع اپور تونیستی سازمان انقلابی  بخش ششم نبشته: یکی از علاقمندان جریان دموکراتیک نوین (شعله جاوید)